Länk till startsidan

Överenskommelse Lund C

Överenskommelsen för Lund C signerades i maj 2013.

§ 1 Bakgrund

Antalet resande till och från Lund C har de senaste åren ökat kraftigt. 2008–2009 genomförde Trafikverket en omfattande ombyggnad av banområdet som medförde att kapaciteten på plattformarna är säkerställd inom överskådlig tid. Ombyggnaderna finansierades gemensamt av Trafikverket, Skånetrafiken och Lunds kommun. Parterna kom vid det tillfället överens om att verka för att ytterligare åtgärder inom området ska komma till stånd. Lunds kommuns planering av stationsområdet och närliggande kvarter har därefter fortskridit.

Komfort och standard för resenärer kring Lund C är jämförelsevis låg och en kraftfull uppgradering av Lund C är önskvärd för att gynna en fortsatt positiv utveckling av resandet med kollektivtrafik. Denna överenskommelse beskriver aktörernas målsättning kring ett framtida genomförande av Lund C med begränsning enligt bilaga.

§ 2 Parter

Denna överenskommelse träffas mellan Lunds kommun (nedan Kommunen), Region Skåne (nedan Regionen), Staten genom Trafikverket (nedan Trafikverket) och Jernhusen AB (nedan Jernhusen).

§ 3 Målsättning

Lund C förväntas få en ökad betydelse för den nationella och regionala trafikutvecklingen.
Regionens attraktionskraft och förväntade tillväxt har gett upphov till ett till 2020 prognosticerat
fördubblat resande på Lund C. Planering pågår för att etablera en spårväg mellan Lund C och forskningsanläggningen ESS. För att möta denna utmaning så är parterna överens om att är det angeläget att samla aktörerna kring Lund C till en gemensam strategi.
Parternas gemensamma mål är att Lund C ska vara ett attraktivt stationsområde med en välfungerande resenärsservice för ett avsevärt ökat resande de närmaste 20 - 30 åren. Lund C ska ge kollektivtrafikresenärer ett positivt första möte med Lund och dess stadskärna. Det ska finnas goda bytesmöjligheter mellan trafikslag för resande med tåg, bil, taxi, spårvagn, buss, cykel samt gående.

§ 4 Åtgärder och huvudmanskap

Parterna är överens om att området kring Lund C bör utvecklas med omfattning av åtgärder enligt bilaga och punkter nedan.

Förslaget innehåller:

  • Nytt resecentrum inklusive anslutning och nedgångar från mittbron.
  • Ombyggnad av Bangatan, Clemenstorget samt nya hållplatser för regionbuss och
    lokalbuss på stationsområdet östra sida.
  • Ombyggnad av Västra stationstorget och Bjeredsparken med anslutande gator på
    stationsområdets västra sida.
  • Upprustning av planskilda tvärförbindelser över/under järnvägen
  • Nya cykelparkeringar

§ 5 Utredningar

Parterna åtar sig att medverka i de utredningar och den planläggning som blir erforderliga i syfte att genomföra en utveckling enligt denna överenskommelse. Med utredningar avses sådana studier som redovisar genomförbarhet av åtgärderna samt detaljerade kostnadsbedömningar, dock inte detaljprojektering. Planprogram och detaljplaner tas fram för åtgärderna.

§ 6 Kostnadsfördelningsprinciper

Parterna är överens om att finansieringen av respektive åtgärd enligt § 4 ska återspegla partens nytta och ansvarsområde.

§ 7 Fortsatt planeringsprocess

Genom parallella uppdrag har en struktur arbetats fram för anläggningar i §4 och angränsande ny byggnation. Inom ramen för planprogram och därefter detaljplanering ska dessa anläggningar och byggrätter preciseras.

§ 8 Samordningsansvar

Kommunen har ett övergripande samordningsansvar för att projektet ska fortlöpa enligt tidplan.

§ 9 Tid för genomförande

Parterna ska aktivt bidra till att driva projektet framåt. Avsikten är att förverkliga så många av åtgärderna som möjligt inom tidsramen för den prognosticerade fördubblingen av antalet resande.

§ 10 Finansieringsvillkor

För finansiering av flera av delprojekten krävs att statliga investeringsmedel avsätts. Parterna ska gemensamt verka för en sådan statlig medfinansiering.

§ 11 Kommande avtal

Avsikten är att denna överenskommelse ska följas upp med genomförandeavtal som preciserat beskriver huvudmannaskap och respektive parts kostnadsansvar för åtgärder enligt §4.
Utöver genomförandeavtalet tecknas i slutskedet av detaljplaneprocesserna exploateringsavtal och eller markanvisningsavtal för att reglera intilliggande exploateringars samtliga villkor.
Servituts- och nyttjanderättsavtal tecknas för att reglera övriga nyttjanderätter av mark och dispositioner av utrymmen.
Avtal tecknas för att reglera parternas åtaganden kring drift- och underhåll. Fördelningen ska återspegla parternas nytta och ansvarsområde.

Bilaga

Kartbilaga över Lund C Pdf, 2 MB.

Denna överenskommelse har upprättats i fyra likalydande exemplar, ett för vardera part. Överenskommelsen är aktualiserad 2022. Arbete med att revidera kartbilagan pågår.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?