Vipans historia

En historisk tillbakablick om Vipeholmsområdet och gymnasieskolan Vipan som leder oss tillbaka ända till 1600-talet.

Från dansktiden före 1658 kan du finna benämningen wibelöcke för delar av området, där skolan ligger idag. Wibe = vipa och löcke eller lycke = åker eller äng. Med Y stavades namnet i jordeböcker från 1700-talet och med Ö i 1811 års jordebok. Detta stycke mark liksom Mårtens Fälad låg en bra bit öster om Lunds stadsvallar.

Fäladen var betesmark, som var fri att utnyttja för stadens innevånare. Efter förordningarna om storskifte 1757 och 1762 övergick en stor del av betesmarken i enskild ägo.

På kartor från 1700-talet och i Lunds stads jordaskyldsbok 1740 ser man att skolans område är uppdelat i många lotter med många ägare och kallas Lilla och Stora Wipeholmslöckan. Ägarna var borgare, professorer och mjölnare, vilket kan förklara kvartersnamnet Wipemöllan. Det fanns faktiskt en mölla (väderkvarn), som flyttades runt på området ända fram till 1921. Den återfinns idag på Kulturens Östarp.

Från betesmark till sjukhusområde

Innan området gjordes om till en skola var det tänkt att bli ett regemente strax utanför dåvarande Lund. Detta blev dock inte helt genomfört på grund av nedrustning av den militära organisationen 1925 och att regementet flyttades till Ystad innan lokalerna stod klara. Området med några få byggnader och några grunder stod öde i flera år, men i början av 30-talet bestämdes att området skulle användes som sjukhus och ett stort antal byggnader uppfördes sedan under de kommande åren. Vipeholms sjukhus var under åren 1935-82 en av Lunds kommuns största arbetsplatser.

År 1988 startade skolan med elever på Livsmedelsteknisk linje i Katedralskolans regi i hus B. År 1989 blev skolan en egen skolenhet. Dåvarande skolstyrelse anhöll om att skolan skulle heta Gymnasieskolan Vipeholm – men Byggnadsnämnden som då bestämde i namnärenden beslöt istället att namnet skulle vara Vipeholmsskolan. I juni 2006 beslöt Utbildningsnämnden om namnbyte och sedan 1 juli 2006 är det officiella namnet på skolan Gymnasieskolan Vipan.

Gymnasieskolan Vipan idag

Idag består Vipan av 14 byggnader omfattande drygt 28 000 m2 med många olika program, främst yrkesprogram, för drygt 1200 elever och ca 235 anställda.

Skolans profil har förändrats mycket över åren. Idag är vi en gymnasieskola som erbjuder högkvalitativa yrkesutbildningar för väldigt många elever i Lund med omnejd. Alla byggnader har efter hand anpassats för skolverksamheten genom om- och tillbyggnader.

Uppdaterad:

Dela sidan: