Mål och kvalitetsarbete

Kunskap – Individ – Omvärld.

Ledningsgruppen på Vipan vill att:

  • Skolans rektorsområden utgör en gymnasieskola, där alla elever känner sig trygga och välkomna.
  • Kunskap och lärande präglas av en helhetssyn.
  • Kontakter med omvärlden och programmens verksamhetsområden skall vara en viktig del i skolans utveckling.

Vipans ledstjärna

Varje elev ska nå sin fulla potential som människa och samhällsmedborgare.

Vipans målbild

Vi på Gymnasieskolan Vipan har en positiv och konstruktiv syn på alla individer - elever såväl som kolleger. All pedagogisk personal har specialpedagogisk kompetens som växer sig allt starkare och bidrar till en allt högre måluppfyllelse för alla elever. Fanan hålls högt när det gäller lärarnas didaktiska skicklighet och deras ämneskunskap. Det finns en helhetssyn på kunskap; hela skoldagen innebär möjligheter till inlärning för individen, inte bara lektioner utan hela tiden på skolan lägger vi upp utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Motivation och glädje

Varje individ känner motivation och glädje under skoldagen. Eleven får professionell ledning mot att nå allt bättre kunskapsresultat och mot att nå sin fulla potential. På Vipan väjer vi inte för svårigheter utan har förmågan att se och hantera dessa och på så sätt ge eleverna verktyg för livet.

En lärande skola

Vipan är en stolt yrkesskola där branscherna hett eftertraktar avgångseleverna. Yrkesskickligheten hos våra elever ligger i framkant och omvärlden ser och förstår djupet och bredden i yrkeskunskapen på Vipan. Vi på Vipan har en mycket god omvärldsbevakning och anpassar smidigt verksamhetens innehåll och form till nya krav. Ny forskning tar vi självklart till oss och använder. Vi är en lärande skola där vi tar tillvara, öppnar upp för och utvecklar varandras kunskap och kompetens.

Var och en, personal såväl som elever, tar stort ansvar för sin egen utveckling – här är vi inte rädda för att misslyckas, vi vågar prova och experimentera.

God kamratskap, vänskap och en förmåga att använda olikheter är naturligt för oss på Vipan.

Uppdaterad:

Dela sidan: