Så här arbetar vi på Katedralskolan

Vår ledstjärna är att du som elev hos oss ska nå din fulla potential - kunskapsmässigt och som människa. Katedralskolan ska vara en trygg arbetsplats, för elever och personal, med ett gott och respektfullt arbetsklimat.

Katedralskolans uppdrag

Vårt uppdrag är att ge dig så goda och allsidiga kunskaper som möjligt, främja din personliga utveckling och skapa en livslång lust att lära. För att detta ska vara möjligt arbetar vi aktivt för att alla elever ska trivas på skolan och känna sig trygga, sedda och respekterade så att de ska kunna ägna sig åt sina studier. Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Katedralskolan ska vara en trygg arbetsplats, för elever och personal som präglas av goda relationer och där varje individ bemöts med respekt. Det är allas uppgift i skolan att arbeta för en god studiemiljö, ett socialt bra klimat och god sammanhållning.

Stimulans och utmaningar

Vårt mål är att varje lektion varje dag, ska vara stimulerande. Därför är de också olika! Vi har kunniga lärare som gärna föreläser eller demonstrerar ett experiment, men en god lektion kan lika gärna vara en vild diskussion, en tyst skrivuppgift, ett studiebesök, en seminarieövning, en laboration, ett grupparbete eller en gedigen genomgång. Katedralskolan är öppen mot omvärlden och drar nytta av att vi ligger i Lunds centrum. Personer som ändå är på besök i staden tittar inte så sällan in på skolan för att träffa våra elever - även ministrar och Nobelpristagare. Vi har nära samarbete med både ideella, offentliga och kommersiella aktörer i närområdet. Genom våra många forskarutbildade lärare har vi också mycket goda kontakter med universitetet. I vårt uppdrag som skola ingår att utmana och stimulera ditt lärande så långt det bara går - ett uppdrag som vi tar på allvar.

Särskilda utmaningar

För en del av våra elever är deltagande i tävlingar något som sporrar dem extra (vilket kanske också gäller för våra lärare). Därför har vi regelbundet skickat deltagare till Språkolympiaden, juridik-SM, Unga forskares tävling om bästa gymnasiearbete, kvaltävlingen till Wallenbergs fysikpris, Bee and Bowl (en internationell historietävling), Biologiolympiaden, UF-mässor och Kemiolympiaden. Vi vill inte skryta - därför berättar vi inte hur många gånger vi har kommit på medaljplats.

Och särskilda lärare

Bland det mest speciella med Katedralskolans lärare (om man jämför med gymnasieskolor över landet) är att alla våra lärare är legitimerade. Utöver det har femton av våra hundra lärare, vid sidan av sin lärarexamen, även en forskarutbildning. Många av våra lärare har också belönats externt för sin lärarskicklighet t.ex. genom Svenska Akademiens svensklärarpris eller Vetenskapsakademiens Ingvar Lindqvistpris för pedagogiska insatser eller med utmärkelsen "Sveriges historielärare". Genom engagerade och välutbildade lärare så levererar Katedralskolan hög kvalité. Varje dag!

Stor valfrihet

Ett annat skäl till att skoldagen på Katedralskolan är full av stimulans, glädje och utmaningar är att du har stor möjlighet att påverka vilka kurser du läser. Genom vår skolas storlek har vi ett rikt utbud av valbara kurser, och vi har släppt många poäng fria. Du kan kombinera kurser från olika ämnesområden och skräddarsy ditt eget upplägg. Genom enskilda lärares särskilda intresseområden har vi också kurser hos oss som är helt unika, t.ex. i minnesteknik, krigets historia eller retorik för talrädda.

Läs mer om vårt stora valutbud på sidan Massor av valfrihet.

Språkdiplom och universitetskurser

Om du läser Franska, Spanska eller Tyska upp till steg 6 har du möjlighet att erlägga ett internationellt erkänt språkdiplom (DELF, DELE och DSD). I år (2022) var examinatorn för det tyska språkdiplomet så imponerad av en av våra elever att hen på stående fot erbjöds ett fyraårigt stipendium för att kunna studera i Tyskland.

På vår spetsutbildning med inriktning mot Historia, i Matematik och snart också i Engelska kan du fördjupa dig extra mycket och läsa kurser på universitetsnivå. Den dag du skriver in dig på universitetet så kommer tenterade och godkända poäng att registreras i din betygsdatabas.

Elevinflytande

Som elev på Katedralskolan har du många möjligheter att göra din röst hörd och bidra till att utveckla din skola. Vi hoppas att du ska ta några av de tillfällen i akt som finns för att utöva elevinflytande.

Mentorsmöten

Du och de andra eleverna i din mentorsgrupp träffar varje vecka er mentor. Då diskuterar ni sådant som är viktigt för er. Ibland har skolledningen skickat ut frågor som de vill ha svar på inför ett kommande årskursråd.

Årskursråd

Vid möten i årskursråden deltar en elev från varje mentorsgrupp. Biträdande rektor samlar er årskursvis. Här finns möjlighet att föra fram synpunkter på klassen, utvärdera olika aktiviteter på skolan och ge förslag på förändringar och förbättringar.

Elevskyddsombud

Ett annat sätt för dig att engagera dig i din skola är genom att bli elevskyddsombud (Esko). Genom arbetet som Esko så bidrar du till att elevernas fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö granskas och förbättras. Du får en god utbildning och har regelbundna möten med personal ur skolledningen. Du har också möjlighet att t.ex. direkt anmäla mindre fel i lokaler till vaktmästarna för åtgärd.

Förtroendeelever

I varje klass finns också två förtroendeelever som arbetar för ett gott klimat i mentorsgrupp och klass. Förtroendeeleverna får extern utbildning och har regelbundna träffar med skolans kuratorer. Ett viktigt uppdrag är att vara med och arrangera välkomstprogrammet för de nya ettorna varje höst. Som förtroendeelev gör du också gruppstärkande aktiviteter i din klass tillsammans med mentor.

IT-stödjare

Om du är extra intresserad av IT-frågor så kan du engagera dig som IT-stödjare. Skolans IT-tekniker och IT-utvecklare träffar regelbundet IT-stödjarna för input som kan utveckla arbetet med digitala verktyg i skolan. Du får också kunskap om hur du kan hjälpa dina klasskamrater med vanliga, men enkla, problem i våra olika digitala system.

Matråd

Vi har en fin skolrestaurang som drivs av serviceförvaltningen via måltidsservice. Varje dag serveras tre olika varmrätter vid sidan av specialkoster och vi har också ett café med ett stort utbud. Om du är intresserad av att bidra till utvecklingen av verksamheten i skolrestaurang och café så utgör matrådet en möjlighet. Ett par gånger per termin samlar restaurangens samordnare intresserade elever till matråd för att inhämta synpunkter, förslag och förbättringsidéer. Eftersom all mat lagas på plats finns det goda möjligheter att påverka.

Engagemang i elevföreningar

Skolan stöttar också alla de olika elevföreningar som finns på Katedralskolan och ordnar tillfällen för föreningarna att visa upp sig och sin verksamhet. Föreningarna är fristående, men vissa föreningar deltar också i olika skolaktiviteter. Till exempel har Kattes Feministgrupp tillsammans med elevkåren varje år haft olika arrangemang i samband med Valentinfirandet och Science Club tar aktiv del i Katedralskolans hållbarhetsarbete.

Stöd och hjälp

På Katedralskolan finns en mängd olika möjligheter till stöd och hjälp i studierna. Vi har två specialpedagoger och en speciallärare som hjälper till med att hitta vägar för att undanröja hinder för ditt lärande och erbjuder verktyg för goda studiestrategier.

Studietorget

På tredje våningen i hus E finns vårt Studietorg som i princip alltid är bemannat mellan kl. 08.30 och 16.30. Studietorget erbjuder en lugn studiemiljö där du kan sitta avskilt och plugga. På torsdagar mellan kl. 15 och 17 finns det möjlighet för elever att studera med pedagogisk personal tillgänglig. Detta är ett komplement till de workshops vi erbjuder.

Workshops

Våra specialpedagoger erbjuder regelbundet olika workshops under året t.ex. i studiestrategier och studieplanering. Inför särskilda moment i ordinarie kurser (t.ex. PM-skrivande i Svenska kurs 3) erbjuds också riktade workshops kring specifika moment och färdigheter som t.ex. vetenskapligt skrivande.

Öppet stöd

Om du behöver extra stöd och hjälp i matematik och fysik så finns det varje vecka öppet stöd dit du, utan att vara föranmäld, kan gå för att få extra hjälp.

Riktat stöd

I många av våra ämnen (Svenska, Engelska, Moderna språk, Matematik, Fysik och Kemi) finns också riktat stöd dit din lärare anmäler dig när hen ser att du har behov av att få lite extra skjuts i ämnet. Stödet är schemalagt och ett komplement till ordinarie undervisning.

Externt stöd

Den ideella organisationen "Mattecentrum" erbjuder varje skolvecka öppna räknestugor i matematik på skolan. Du behöver inte föranmäla dig.

Studiehandledning

Om du har ett annat modersmål än svenska kan ibland studiehandledning på modersmålet vara aktuellt. Det är din biträdande rektor tillsammans med elevhälsoteamet som utreder om detta är en lämplig insats och hur den i så fall ska utformas.

Hälsa för lärande - lärande för hälsa

Målet är att ge alla elever en stimulerande och balanserad studietid på gymnasiet men också djupa kunskaper och erfarenheter för ett livslångt lärande med god hälsa! Hälsa och lärande går hand i hand och verkar dubbelriktat. Det är därför viktigt att alla som verkar inom skolan har en samsyn och samverkar för att tillsammans identifiera och främja frisk- och skyddsfaktorer som bidrar till att eleverna behåller och utvecklar hälsa. Den viktigaste friskfaktorn är att elever är närvarande i skolan!

Workshops

Elever på Katedralskolan erbjuds fortlöpande olika aktiviteter och workshops som ska främja hälsa för lärande. Några exempel på vad vi regelbundet har arbetat med är:

Workshop - ett balanserat liv – var snäll mot dig själv
Workshop - studieplanering – hur lär jag mig? Självreflektion!
Workshop - hur använder elever sina studieverktyg (stavningsprogram etc.)

Forskningsprojekt om well-being

Katedralskolan deltar under tre år (2021-2023) i ett forskningsprojekt med Lunds Universitet om Välbefinnande i skolan (VIS). Projektet genomförs med flera klasser och fokuserar på elevernas nivåer av känslomässigt välbefinnande, självkänsla, stress och oro med syfte att kunna ge mer stöd till elever på rätt sätt och för att kunna hitta skyddande faktorer i det främjande och förebyggande hälsoarbetet.

Likabehandlingsplan - Anti-discrimination plan

Likabehandlingsplanen har arbetats fram av personal och elever tillsammans. Utformningen bygger på resultat från enkätundersökningar samt påföljande diskussioner mellan skolledning, elevhälsa och elever samt i olika personalgrupper.

Den reviderade likabehandlingsplanen presenteras för personal vid skolstart och innehållet tas upp vid arbetsplatsträffar under läsåret. Eleverna i årskurs 1 informeras av sin skolledare, och förtroendeeleverna får extra kunskap om likabehandlingsplanen under sina utbildningsdagarna. Förtroendeeleverna arbetar tillsammans med mentorerna under läsåret för att aktualisera innehållet i likabehandlingsplanen under mentorstid. Vid det första föräldramötet i årskurs 1 får även vårdnadshavare kunskap om likabehandlingsplanens innehåll.

Mentorer och deras uppdrag

Varje elev har en mentor. Mentorns främsta uppgift är att vara elevernas primära kontakt när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla mentorsgruppen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan och sådan som händer på skolan. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör din skolsituation. Mentorn träffar sin mentorsgrupp vid ett schemalagt tillfälle varje vecka.

Uppdaterad:

Dela sidan: