Så här arbetar vi på Katedralskolan

Katedralskolan ska vara en trygg arbetsplats, för elever och personal, som präglas av goda relationer och där varje individ bemöts med respekt.

Katedralskolans vision

Vår vision är att alla elever ska trivas på skolan och känna sig trygga, sedda och respekterade för att kunna ägna sig åt sina studier. Diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling ska inte förekomma. Katedralskolan ska vara en trygg arbetsplats, för elever och personal, som präglas av goda relationer och där varje individ bemöts med respekt. Det är allas uppgift i skolan att arbeta för ett socialt bra klimat och god sammanhållning.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen har arbetats fram av skolledningen, kuratorer, lärare, övrig personal och elever.

Elevernas delaktighet bygger på resultat från enkätundersökningar samt påföljande diskussioner med skolledning, elevhälsa och elever. Lärarnas delaktighet bygger på gemensamma diskussioner vid arbetsplatsträffar och andra möten då enkätresultat diskuterats.

Likabehandlingsplanen skall göras känd för personal vid skolstart och innehållet skall tas upp vid arbetsplatsträffar under läsåret. Ansvarig skolledare informerar eleverna i årskurs 1. Förtroendelever i år 1 informeras om likabehandlingsplanen vid utbildningsdagarna. Förtroendeeleverna ska tillsammans med mentorerna under läsåret aktualisera innehållet i likabehandlingsplanen under mentorstid. Skolledare informerar vårdnadshavare för elever i år 1 vid föräldramötet vid skolstart.

Vår organisation

Läsåret 2021-2022 kommer ca 1500 elever att vara inskrivna vid Katedralskolan. Skolledningen består av rektor samt biträdande rektorer med ansvar för respektive program samt administrativ chef. Skolan har fem program: Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Ekonomiprogrammet (EK), Historieprogrammet
(HIP), Naturvetenskapsprogrammet (NA) och International Baccalaureate Diploma
Programme (IBDP) med förberedelseåret PDP.

Kontaktpersoner

Mentor/mentorsmöten

Varje elev har en mentor. Mentorns uppgift är bl.a. att vara elevernas primära kontakt när det gäller såväl hälsa som studiesituation samt att hålla mentorsgruppen informerad om sådant som direkt påverkar arbetet i skolan. Som elev ska du alltid kunna vända dig till din mentor då du behöver stöd eller behöver prata om något speciellt som rör skolarbetet. Mentorn träffar sin mentorsgrupp vid ett schemalagt tillfälle varje vecka.

Uppdaterad: