Katedralskolans fonder och premier

Att Katedralskolan är en gammal skola märks inte minst genom alla de frikostiga donationer som vi har fått mottaga genom åren. Generösa kvinnor och män har av olika skäl velat uppmärksamma vår skola. Stiftelseurkunden (donationernas styrdokument) reglerar fondernas ändamål, och i dagsläget finns det framför allt tre kategorier av fonder: de som belönar elever med goda studieresultat; de som belönar elever i specifikt angivna ämnen; de som ska underlätta för elever med en ekonomiskt ansträngd hemsituation. Alla fonder är dock inte gamla, utan den senaste donationen gavs till skolan så sent som under hösten 2021. Hanteringen av skolans fonder sker genom en stipendiekommitté som leds av rektor och med representanter från elevhälsa och lärare som har kännedom om olika program.

Nils Almbergs stipendiefond

Nils Almberg tog studenten vid Katedralskolan 1929. Han blev efter vidare studier så småningom docent i teoretisk filosofi och även universitetslektor i pedagogik. 1998 skrev Almberg sitt testamente och angav där att, när vissa namngivna släktingar fått legat och alla kostnader kring begravning, bouppteckning, arvskifte etc. räknats av, så skulle hans resterande kvarlåtenskap användas till en stipendiefond. Syftet med fonden skulle vara att ”stödja och uppmuntra elever med intresse för och goda vitsord i ämnen med anknytning till filosofi, psykologi, religionskunskap, samhällskunskap och historia oberoende av hur skolans ämnen benämns i /…/ framtida läroplaner”. Året efter gick Almberg ur tiden och Katedralskolan var hans universella testamentstagare. Värdet av Almbergs storslagna donation är idag över 3,3 Mkr och 2022 kommer 150 000 kronor att delas ut till Nils Almbergs minne. Premierna delas ut inför sommar­avslutningen.

Hulda och Harald Bruces stipendiefond

Premier från denna fond delades ut första gången 2004. Läroverksadjunkten Sven-Ingvar Bruce, student vid Katedralskolan 1940, önskade i sitt testamente från 1992 belöna elever med goda studieresultat. Även Österportskolan i Ystad och Tycho Braheskolan i Helsingborg blev ihågkomna i hans testamente. Vi delar ut premierna inför sommaravslutningen till elever i årskurs 3 utifrån deras avgångsbetyg. Hulda och Harald Bruce var Sven-Ingvar Bruces adoptivföräldrar, tillika hans moster och morbror. Lejonparten av Bruces arv gick till ytterligare en fond, som bär hans biologiska föräldrars namn, och som finansierade det som idag är naturreservatet "Bruces skog" i Helsingborgs kommun.

Häradsskrivaren Hans Collins stipendiefond

Denna donation fick Katedralskolan 1947, och häradsskrivare Collin ville att premierna skulle gå till en ”mindre bemedlad” elev. Dessa premier ansöker elever om utifrån en redovisning av den ekonomiska hemsituationen.

Professor Claes-Henrik Dohlmans premiefond

Under sommaren 2021 kontaktades Katedralskolans rektor av professor Dohlman som i tacksamhet över sin tid på Katedralskolan (student 1942) skulle vilja instifta en fond. Dohlman är, trots sin höga ålder, f. 1922, fortfarande verksam som forskare inom oftalmologi. Donationen mottogs i december 2021, och en första utdelning kommer att ske 2023. Dohlman föreskrev att premietagarna skall ha ”uppvisat ett genuint intresse för något eller några av de naturvetenskapliga ämnena även om det inte har betytt högsta betyg i kurserna alternativt gjort anmärkningsvärda framsteg inom ett eller flera naturvetenskapliga ämnen trots sjukdom, funktionshinder eller annan omständighet” eller ”ha uppvisat utomordentliga kunskaper i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen där eleven kanske t.o.m. har nått förbi kunskapskraven för högsta betyg.” Den generösa donationen utgjordes av ett stiftelsekapital om 2 Mkr.

Försäljningsmedel för löningsjordar för rektor vid Katedralskolan

Löningsjordar var i äldre tider en vanlig löneform för landshövdingar, präster, rektorer, borgmästare och andra statstjänstemän, och där den avkastning som jorden gav utgjorde en del av tjänstemannens lön. Katedralskolans rektors löningsjordar bestod av fastigheterna Källby 2:2, 2:3 och 2:4 vilka såldes till Lunds stad 1949. Fastigheterna låg ungefär där Klostergårdens idrottsplats numera ligger. Köpeskillingen för fastigheterna bildade en stiftelse vars avkastningen skulle bekosta en del av rektors lön. Utdelningen används numera till fortbildning för rektor och andra skolledare.

Lektor Georg Göranssons premiefond

Denna donation fick Katedralskolan 1965 av lektor Göransson som varit lektor i historia vid Katedralskolan under många år. Lektor Göransson ville belöna elever med mycket goda kunskaper i historia. Dessa premier delas ut vid julavslutningen.

Nils och Anna Jönssons stipendiefond

Premier ur denna fond ges till elever med goda studieresultat, och donatorerna önskade att dessa ska underlätta för ungdomarna att resa ut i världen. Vi delar ut premierna till elever i årskurs 3, utifrån deras avgångsbetyg, inför sommaravslutningen.

Katedralskolans kamratförenings stipendium i kemi till Stig Anderssons minne

Katedralskolans kamratförening (idag Katedralskolans kamrat- och alumniförening) bildades 1985 i samband med skolans 900-årsjubileum. För att uppmärksamma Katedralskolans mångårige rektor Stig Andersson (student 1939, skolans rektor 1968–1985), tillika lektor i kemi, instiftade Kamratföreningen detta kemipremium till hans minne. Det delas ut årligen i maj under kamrat- och alumniföreningens högtidliga årsmöte till en elev med goda kunskaper i kemi.

Läs gärna mer om kamratföreningen

Katedralskolans kamratförenings kulturstipendium

Även detta premium förvaltas av Katedralskolans kamrat- och alumniförening och delas också detta ut i maj till en elev som utmärkt sig i någon av de estetiska uttrycksformerna.

Folke Ljungdahls stiftelse

Detta är en extern stiftelse, men som i många år har delat ut premier till ungdomar vid Lunds gymnasieskolor. Stiftelsens ändamål är bland annat att ”främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning”. Stiftelsen vill premiera ”några elever vid Katedralskolan som utmärkt sig utöver det vanliga och då inte genom att ha speciellt bra betyg utan som kanske kämpat trots motgångar, tagit kamratansvar eller motsvarande.” Skolans personal nominerar lämpliga premietagare, och premierna delas ut inför sommaravslutningen.

Sture Ljungdahls premiefond

Denna donation fick Katedralskolan 1962, och Ljungdahl ville att premierna skulle gå till elever som ”flyttar till högsta ringen”. Vi delar ut premiet vid julavslutningen utifrån studieresultaten i årskurs ett och två, och Ljungdahl såg gärna att de gick till en resa.

Stiftelsen Läroverksföreningens i Lund stipendiefond

Läroverksföreningen i Lund stiftades år 1880 med uppgift att genom eget läroverk bereda kvinnliga ungdomar tillgång till undervisning. När föreningen upplöstes år 1937 överlämnades dess återstående kapital till Lunds universitet att förvaltas under benämningen ”Läroverksföreningens i Lund stipendiefond”. Enligt stiftelseurkunden skall en tredjedel av den årligen disponibla avkastningen lämnas till lärarkollegierna vid i Lund befintliga statliga eller kommunala flickskolor och, om sådant finnes statligt eller kommunalt kvinnligt gymnasium, att utdelas som stipendier åt lärjungar i flickskolans tre högsta klasser och i gymnasiet, eller i framtiden mot dessa svarande skolavdelningar i kvinnliga läroverk. Dessa premier delas ut till kvinnliga elever på Katedralskolan i samband med julavslutningen.

Victor Petréns stipendiefond

Denna donation fick Katedralskolan 1955 och Petrén ville att premierna skulle gå till en elev som är ”behövande”. Dessa premier ansöker elever om utifrån en redovisning av den ekonomiska hemsituationen.

John Tandbergs premiefond

Denna donation fick Katedralskolan 1970, och Tandberg ville belöna elever från högsta årskursen med goda kunskaper i fysik respektive kemi. Dessa premier delas ut inför sommaravslutningen.

Under lång tid var mer än hundra stiftelser knutna till Katedralskolan. Många av dessa var stiftelser med små kapitalbelopp. I samband med att en lagändring från 2010 föreskrev att samtliga stiftelser skulle registreras, och också erlägga en registerhållnings­avgift, ansökte Lunds kommun om att få lägga samman många av de små stiftelserna. Denna ansökan avslogs. Då registerhållningsavgiften i flera fall översteg fondernas avkastning kom i stället dessa fonder att avvecklas och stiftelsekapitalet utdelades under en femårsperiod med start 2015. Det första året erhöll skolans elever 815 000 kronor! Den äldsta av de numera avvecklade stiftelserna var Gamla Gyllenkrokska stipendiefonden från 1846 där premierna skulle gå till ”mindre bemedlade” elever. Många av fondernas stiftelsebrev är spännande tidsdokument:


Paret C.J. och Carolina Schlyter berättar hur de i många år har gett fattiga skolgossar en kostdag per vecka i sitt hem men där ålder och sjuklighet gör att de inte längre orkar med det och att de därför vill skänka 1000 riksdaler till skolan.


Gunilda Fredrika och Sven Otto Åkerlund skänkte 500 kronor till Katedralskolan till minne över sin avlidne son Lars August som ”under sin korta skoltid redan lärt sig att högt älska detta Läroverk, sina Lärare och sina kamrater”.


Apotekare Anton Rosencrantz önskade med sin stipendiefond, instiftad 1948, att belöna ”meriterade lärjungar vilka visat särskild omtanke om djur”.

Uppdaterad:

Dela sidan: