Länk till startsidan

Driva skola eller förskola

Här kan du som huvudman för fristående enheter information om hur du går till väga i olika frågor, så om ansöka om tilläggsbelopp, anmäla upprepad frånvaro eller ändringar av ägare och ledning.

Meddela placeringar för barn och elever i förskola och grundskola

Du behöver anmäla ny enhet eller ändringar i enhet

Förskolan eller skolan behöver vara upplagd i vårt barn- och elevregister, för att du ska kunna meddela placeringar. Har vi betalat ut bidragsbelopp till er enhet de senaste tre åren finns ni upplagda.
Om er enhet inte finns upplagd behöver du först anmäla enheten. Du får ett besked från oss när enheten är upplagd, vanligen inom ett par dagar.

Anmäl ny enhet

Meddela ny, ändring eller avslut av placering

Här hittar du som huvudman för fristående förskola och grundskola Lunds kommuns e-tjänst för att meddela förändringar av placeringar för barn och elever i förskola och grundskola.

Meddela ändring av placering

E-tjänsten får inte användas för att förmedla uppgifter om individer med skyddad identitet. Ta i dessa fall direktkontakt med handläggare på utbildningskansliet.

Vid frågor om att meddela placering för barn och unga, kontakta utbildningsforvaltningen@lund.se.

Meddela saknad eller felaktig placering

Här kan du på ett säkert sätt meddela eventuella felaktigheter i placeringar.

Meddela saknad eller felaktig placering

Tilläggsbelopp att söka för fristående huvudmän

För elever med omfattande behov av stöd

Fristående huvudmän som driver förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd och som är folkbokförda i Lunds kommun.

Ansök om tilläggsbelopp

För lovskola

Du som huvudman för fristående grundskola har möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp för lovskola, för en elev folkbokförd i Lunds kommun.

Ansök om tilläggsbelopp för lovskola Pdf, 239 kB.

Vid frågor om tilläggsbelopp, kontakta utbildningsforvaltningen@lund.se

Upprepad eller längre frånvaro

Denna information vänder sig till annan skolhuvudman än Lunds kommun, till exempel enskild huvudman, annan kommunal huvudman eller statlig huvudman. Alla elever i förskoleklass, grundskola och anpassad grundskola har skolplikt. Det innebär att eleverna ska vara närvarande på samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

Rutin vid anmälan om upprepad eller längre frånvaro

När en annan huvudman än Lunds kommun fått kännedom om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts på skolan, ska huvudmannen snarast lämna uppgifter om detta till Barn- och skolförvaltningen i Lund (7 kap. 22 § skollagen).

 • Steg 1 – Inled utredning

Uppgift om att en utredning av en elevs upprepade eller längre frånvaro har inletts ska lämnas via e-tjänst till Barn- och skolförvaltningen senast fem arbetsdagar efter att huvudmannen har fått kännedom om att utredningen har inletts på skolan.

Anmäl upprepad och längre frånvaro

OBS! Elever med skyddade personuppgifter ska inte anmälas via e-tjänst. Anmälan sker i dessa fall med pappersblankett och postas till: Barn- och skolförvaltningen, Box 41, 221 00 Lund. Blankett finns nedan i Relaterad information.

 • Steg 2 – Anmäl resultat av utredning

Därefter ska huvudmannen så snart som möjligt och senast inom en månad inkomma med skolans utredning av en elevs upprepade eller långvariga frånvaro, via e-tjänsten "Anmäl resultat av utredning". Det underlag som efterfrågas här är de uppgifter som är nödvändiga för hemkommunen att få kännedom om och som utgör grunden för hur hemkommunen kommer att handlägga ärendet vidare.

Anmäl resultat av utredning

 • Steg 3 – Ärendet handläggs av myndighetshandläggare.
 • Steg 4 – Skriftlig återkoppling till den fristående enheten inom en månad

Begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Lagen säger alltså inte tydligt vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om hen ska anses ha varit närvarande eller frånvarande, utgångspunkten är att eleven ska uppfylla sin skolplikt och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Alla former av frånvaro innefattas, både ogiltig och giltig.

Alla elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola har skolplikt. Det innebär att eleverna ska vara närvarande på samtliga schemalagda undervisningsaktiviteter och att de har rätt till och skyldighet att ta del av undervisningen.

När en elev deltar i utbildning som anordnas av en annan huvudman ska hemkommunen, det vill säga den kommun där eleven är folkbokförd, hålla sig underrättad om var och hur barnet får föreskriven utbildning samt ingripa om eleven inte bereds sådan utbildning. Det är inte hemkommunens sak att kontrollera att barnet deltar i utbildningen vid den fristående skola där barnet är elev (prop.1985/86:10 s. 90), men hemkommunen ska enligt 7 kap. 22 § få information från den fristående skolan om att en elev utan giltig orsak är frånvarande från obligatorisk undervisning i betydande omfattning.

Rollfördelning mellan den fristående enhetens huvudman och hemkommunen

Hemkommunen behöver få kännedom om resultatet av skolans utredning, det vill säga varför eleven är frånvarande, för att kunna fullgöra de skyldigheter hemkommunen har, nämligen att säkerställa att skolplikten fullgörs.

Hemkommunen har härvidlag två saker att följa upp:

 • om vårdnadshavaren tar sitt ansvar – finns det anledning att vitesförelägga?
 • om det finns behov av samordnande insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs.

Föreläggande och vite är reglerat i 7 kap 23 § i skollagen. Ett föreläggande förenat med vite är den yttersta åtgärden som en kommun kan ta till mot vårdnadshavare som inte medverkar till att barnet går i skolan. Lagtextens formulering ”inte fullgör sin skolgång” betyder att det måste vara fråga om betydande frånvaro.

Ett vitesföreläggande enligt skollagen är ett påtryckningsmedel för att få vårdnadshavaren att fullgöra sina skyldigheter som vårdnadshavare för att få eleven att fullgöra sin skolgång. Ett vitesföreläggande får endast riktas mot den som är vårdnadshavare. Ett vitesföreläggande ska inte utfärdas förrän alla tänkbara ansträngningar gjorts för att på frivillig väg få till en lösning och det ska vara helt klarlagt att det är vårdnadshavaren som brustit i att fullgöra sina skyldigheter. Ett beslut om vitesföreläggande fattas av barn- och skolnämnden på grund av dess ingripande karaktär.

Som en del av det ansvar hemkommunen redan har vad gäller skolpliktsbevakning, det vill säga att se till att skolpliktiga barn får föreskriven utbildning, ska hemkommunen vid behov samordna insatser med andra relevanta samhällsorgan, organisationer och andra som berörs för att tillgodose elevens rätt till utbildning. Detta för att skapa en samlad bild av situationen och möjliggöra en övergripande planering för vilket stöd eleven ska erbjudas. Att adekvata och tidiga åtgärder sätts in för att tillgodose elevens rätt till utbildning ligger i såväl elevens och vårdnadshavarnas som samhällets intresse.

Det är dock viktigt att skilja på kommunens roll som hemkommun för elever boendes i kommunen med det yttersta ansvaret för skolpliktsbevakning, och dess roll som huvudman för de egna skolorna. Hemkommunens samordnande roll ska inte ses som en del av dess huvudmannaskap för de egna skolorna. Denna samordnande roll, tillsammans med den kommunala huvudmannens yttersta ansvar för skolpliktsbevakningen, fråntar inte heller alla andra huvudmän och skolor det ansvar som faller på dem för att se till att elever i utbildning under deras ledning fullgör sin skolgång. I detta ansvar ingår att vidta adekvata åtgärder för att öka närvaron, sätta in insatser i form av extra anpassningar och särskilt stöd, motverka kränkande behandling med mera.

Om samordningen kräver utlämnade av uppgifter förutsätter utlämnandet att uppgifterna inte omfattas av tystnadsplikt enligt 29 kap. 14 § eller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I annat fall kan det behövas samtycke från eleven och elevens vårdnadshavare, beroende på elevens ålder, för att uppgifterna ska kunna lämnas ut.

Vid frågor om upprepad eller längre frånvaro, kontakta barnochskola@lund.se.

Tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kommunen godkänner fristående förskolor och fristående fritidshem (som inte är kopplade till en skolenhet), samt godkänner rätten till bidrag för enskild pedagogisk omsorg om verksamheterna uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunen har även tillsynsansvar för dessa verksamheter.

Tillsynen av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg sker i enlighet med 26 kap skollagen (2010:800).

Syftet med tillsynen är dels att verka förebyggande, dels att kontrollera att kraven i författningarna (framförallt skollagen och berörda läroplaner) följs. Om så inte sker kan utbildningsnämnden ingripa mot huvudmannen med sanktioner. Huvudmannen är den som är ytterst ansvarig för att verksamheten lever upp till de mål och krav som framgår av författningarna.

Ansökan om godkännande för permanent utökning av antal platser

Om du som huvudman ska utöka en befintlig fristående verksamhet ska nedanstående blankett fyllas i och skickas till utbildningsförvaltningen. Detta avser en utökning av antalet barn i förhållande till vad som anges i befintligt godkännande

Ansökan om utökning platser i fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg Pdf, 322 kB.

Kontakta utbildningsförvaltningen vid frågor om tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se.

Anmäl ändringar av ägare och ledning

Kommunen ansvarar för att godkänna och utöva tillsyn av fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem (som inte är kopplade till någon skolenhet).

Här nedan finns information om vad som krävs när det gäller ägar- och ledningsprövning.

Ägar- och ledningsprövning görs löpande

Bestämmelserna i skollagen omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för pedagogisk omsorg, förskoleverksamhet eller fritidshemsverksamhet samt lämplighet att bedriva dessa.

Enligt 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

 • genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskriver som gäller för verksamheten, och
 • i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start, utan gäller löpande. De ingår därför i Lunds kommuns tillsyn av pedagogisk omsorg, fristående förskolor och fritidshem.

Ägar- och ledningsprövning vid regelbunden tillsyn

Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden. I samband med anmälan kommer utbildningsnämnden att pröva att den pedagogiska omsorgen, fristående förskolan eller fritidshemmet fortfarande uppfyller kraven på ägar- och ledningskretsens kompetens och lämplighet. Vidare bedöms om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen.

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen genomförts. Anmälan gäller en huvudman som getts godkännande att bedriva pedagogisk omsorg, förskole- eller fritidshemsverksamhet i Lund.

Är huvudmannen en juridisk person omfattas förändringarna av

 • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning, eller på annat sätt, har ett bestämmandeinflytande över verksamheten,
 • styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter,
 • bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • personer som genom direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Anmäl förändring i ägar- och ledningskretsen

Vid frågor om av ägar- och ledningsprövning, kontakta utbildningsforvaltningen@lund.se.

Vill du läsa mer om ägar- och ledningsprövning?

Sveriges Kommuner och Regioner

Insyn i fristående skolor

Kommunen har rätt till insyn i fristående verksamheter för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn, till exempel om skolplikt och vilka skolor det finns att välja på i kommunen. Detta görs genom att fortlöpande hålla sig informerad om hur verksamheten vid den fristående verksamheten utvecklas. Syftet med insynen är att ge kommunen förbättrade möjligheter att hålla sig underrättad om hur de fristående skolor arbetar utifrån sina verksamhetsmål. Insynen omfattar förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola samt internationell skola med enskild huvudman.

Kontakta barn- och skolförvaltningen vid frågor om insyn i fristående förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och fritidshem.

E-post: barnochskola@lund.se.

Kontakta utbildningsförvaltningen vid frågor om insyn i fristående gymnasie- och anpassad gymnasieskola samt internationell skola med enskild huvudman.

E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?