Länk till startsidan

Tomtkö för privata bostäder

Du som vill bygga en privatbostad i Lunds kommun kan registrera dig i kommunens kö för fribyggartomter. Så här fungerar tomtkön.

Registrera dig till tomtkön

Med hjälp av bank-id eller e-legitimation loggar du in i vår e-tjänst och registrerar dig i några få steg. Du fyller i personnummer, e-postadress och telefonnummer. Den adress där du är folkbokförd registreras automatiskt.

Så fungerar tomtkön

När vi släpper nya tomter får alla som står i tomtkön ett erbjudande om att anmäla intresse för de nya tomterna. Erbjudandet skickas ut via e-post. Bland dem som anmäler intresse fördelas tomterna efter anmälningsdatum till tomtkön.

Den som är minst 18 år kan registrera sig. Du behöver inte vara folkbokförd i Lunds kommun.

Dina personuppgifter hanteras enligt lagstiftningen. Personuppgifter i allmänna handlingar hos kommunen kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen till den som begär det, till exempel husleverantörer och banker.

Se din köplats på mina sidor

Tomtkön är elektronisk och du kan se din köplats genom att logga in på Min sida. Där kan du också uppdatera din e-postadress och telefonnummer under rubriken Mina uppgifter.

Är du osäker om du redan har registrerat dig kan du kontrollera det genom att logga in på Min sida . Under fliken Pågående ärenden ser du om du redan är registrerad i tomtkön.

Om du anmäler dig på nytt men redan är registrerad kommer du att skapa ytterligare en köplats åt dig.

Logga in till min sida

Avgift och betalning

Årsavgiften är 400 kronor per kalenderår. Fakturering sker efter registrering och kötid räknas från den dag din anmälan kommit in.

Inom två månader efter att du registrerat dig får du en faktura med vanlig post. Därefter får du årligen en ny faktura. Om du inte betalar den får du en påminnelse. Om även den förfaller kommer du att strykas ur tomtkön.

OBS! Påminnelsefakturan har en standardtext om att fakturor som förfallit går vidare till inkasso – det gäller INTE i detta fall. Du kan därför helt bortse från den informationen.

Om du inte betalar den årliga fakturan får du en påminnelsefaktura. Om inte heller den betalas plockar vi bort dig från tomtkön.

Kötid

Det går inte att ge ett generellt svar på hur lång kötid som behövs för att få möjlighet att köpa en tomt. Kötiden beror dels på antalet tillgängliga tomter, vilket varierar från år till år, dels på intresset för tomterna. Intresset för tomter i Lunds tätort är oftast mycket större än för tomter i kommunens övriga tätorter.

Om du inte vill stå kvar i kön kan du antingen meddela oss direkt (se uppgifter nedan) eller bortse från den årliga fakturan/påminnelsefakturan. Du kan också bortse från påminnelsefakturans standardtext om att kravet går vidare till inkasso – det gäller inte i detta fall.

Vad får man bygga?

Fribyggartomter är avsedda för eget boende och för permanent bruk.

Här hittar du lediga bostadstomter i kommunen

Nedanstående gäller från den 170126 enligt beslut i Lunds Kommunfullmäktige (Dnr KF 2016/1165).
Lunds kommun tillhandahåller fribyggartomter enligt bestämmelserna nedan. Observera att fribyggartomter är avsedda för eget boende och för permanent bruk.

Ansökan och avgift

 • Sökanden ska ha fyllt 18 år. Ansökan är personlig och får inte överlåtas.
 • Den som har köpt en fribyggartomt inom Lunds kommun får inte ställa sig i kö igen förrän 3 år efter det datum då köpeavtalet undertecknades av kommunen. Anmälan som görs före karenstidens utgång kommer att tas bort från tomtkön.
 • Sökande ansvarar för att kontaktuppgifter är aktuella. Eventuell adressändring, namnändring och byte av telefonnummer måste omedelbart ändras på Min sida (när du loggat in) eller meddelas till Tekniska förvaltningen. Detta gäller också ändring av e-postadress. Tekniska förvaltningen eftersänder inte post.
 • Årsavgiften är 400 kr/kalenderår. Fakturering sker efter registrering.
 • Kötid räknas från den dag anmälan kommit in, förutsatt att avgiften betalats inom den tid som angivits på fakturan.
 • När avgiften betalts är ansökan förnyad, det vill säga Lunds kommun tillämpar förskottsbetalning.
 • Årsavgift återbetalas inte.
 • Plats i tomtkön avregistreras om avgiften inte betalas (endast en påminnelse skickas ut) eller när sökanden genomfört köp av anvisad tomt.

Anvisning och tilldelning av ledig tomt

 • Erbjudande om lediga tomter skickas i turordning efter anmälningsdatum till tomtkö. I erbjudandet kan sökande teckna intresse för flera lediga tomter enligt egen prioriteringsordning.
 • Anvisning till ledig tomt erbjuds endast om sökanden tecknat intresse för den specifika tomten när erbjudandet förmedlades.
 • Om flera sökande tecknat intresse för samma tomt anvisas tomten till sökande med längst kötid.
 • När anvisad tomt har accepterats erbjuds sökande inga nya tomter. Återbud, det vill säga om en tidigare anvisad tomt blir ledig erbjuds endast till sökande som inte redan accepterat en anvisad tomt.
 • Vid återbud eller i fall då tomter inte har fördelats, erbjuds kvarvarande tomter i första hand till dem som anmält intresse vid första fördelningstillfället, men som med anledning av kötid inte varit aktuella för tilldelning.
 • Skulle mer än ett år ha förflutit från datum för första fördelningstillfället, och återbud har skett eller eventuella kvarvarande tomter inte har fördelats, kommer dessa att erbjudas på nytt i tomtkön.
 • Förlängning av arrendeavtal medges i regel inte. Förlängning kan ske undantagsvis, till exempel om arrendatorn har fått bygglov men ännu inte hunnit färdigställa grundplattan under arrendetiden, eller vid särskilt ömmande omständigheter.
 • För uppsägning av arrendeavtal gäller särskilda villkor enligt arrendeavtalet.
 • Köpet slutförs efter besiktning.
 • Om en av äkta makar/sammanboende/registrerade i partnerskap köper den tilldelade tomten avregistreras bådas individuella köplats.
 • Förtur till tomt beviljas inte.

Medsökande

Från och med den 26 januari 2017 (Dnr KF 2016/1165) är ansökan om plats i tomtkön individuell. För de medsökande som registrerats enligt tidigare regler för tomtkön, gäller följande bestämmelser.

 • Om en av parterna är anmäld före samlevnaden placeras denne in efter sin gällande individuella anmälan. Den andra parten erhåller inplacering som om egen anmälan skett då vederbörandes gemensamma anmälan registrerades.
 • Om anmälan gjordes gemensamt, anses båda parterna individuellt anmälda från den gemensamma tidpunkten för anmälan.
 • Det åligger medsökande att kontakta ansvarig handläggare för tomtkön om medsökande efter skilsmässa eller isärflyttning önskar få rätt att stå kvar i tomtkön enligt bestämmelserna ovan.

Har du frågor?

Om du inte har bank-id eller behöver hjälp med din anmälan kan du kontakta Hasiba Borovac på tekniska förvaltningen.

E-post: tomtko@lund.se
Telefon: 046-359 50 85

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?