Länk till startsidan

Försköningen, Veberöd

Veberöds lilla "stadspark", Försköningen, ligger intill Dalbyvägen där den korsas av den gamla banvallen som idag utgörs av Norra Järnvägsgatan. Parken har en lekplats och används även som samlingsplats för festligheter i byn.

Parken rustas upp

Planen för Försköningen är att genomföra upprustning av lekplats och skapa ett stråk längs med den östra sidan med blomsterplanteringar, fler sittplatser, och trivsam belysning. Även en permanent scen kommer att byggas i parken, för evenemang av olika slag.

Försköningen rustas upp

Växter och djur

Den norra delen parken består av björkskog med cirka 60-åriga högvuxna träd. Här finns även inslag av bokar som växer under björkarna. Den södra delen av björkskogen är vildvuxen och tät med inslag av många olika buskar och träd. Fågellivet är artrikt på våren och försommaren, med sjungande arter som grönfink, talgoxe, ringduva och koltrast. Intill parken häckar en koloni råkor.

Utformning

Södra delen av parken består av en stor gräsyta som kantas av buskar och träd. Några vidkroniga bokar står närmast vägen. I väster växer en rad prydnadsaplar framför en ridå med bok och björk.

Öster om gräsplanen ligger, omgiven av buskage, en lekplats med många olika lekredskap. I den norra sidan av gräsplanen står två flaggstänger och ett märkligt före detta springvatten som består av en över två meter hög vriden pelare med fontänen i toppen. Springvattnet är sedan lång tid ur bruk och kan numera endast betraktas som ett konstverk.

Kulturhistoria

I äldre tider låg området norr om den gamla bytomten, på byns inmark. När järnvägen drogs fram mellan Dalby och Sjöbo i slutet av 1800-talet växte en ny bebyggelse fram kring stationen. Området norr om järnvägen bebyggdes senare, i mitten av 1900-talet och det är från denna tid som trädgårdsanläggningen i den södra delen härstammar. Skogspartiet i norr har under senare tid inlemmats i parkanläggningen med stigar, belysning och bänkar.

Parken ägs av Svenska kyrkan men arrenderas av Lunds kommun.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?