Länk till startsidan

Stångby Väster II, etapp 2

Arbetet med att anlägga en stadsdelspark i Stångby pågår. Byggator, vatten - och avloppsledningar ska också på plats. Vid årsskiftet planerar vi för att vara klara.

Stadsdelspark på sju hektar

Den cirka 7 hektar stora stadsdelsparken ska få en stadsmässig karaktär i den del som vetter mot stationsområdet i sydost och en mer friluftsartad karaktär som sträcker sig mot åkrarna i nordväst. I parken ska det finnas plats för en mängd olika aktiviteter. Det blir bland annat en amfiteater, en åkyta för bland annat skejt, en temalekplats, en hundrastgård, ett utegym, beachhandbollsplan och beachvolleybollplan.

Parken ska bestå av tre delar – den gröna rektangulära ytan på nästan fyra hektar med aktivitetsstråk i sydost, kallad centrala parken, och en mer rofylld del i nordväst, bestående av dagvattenstråk, en damm på drygt två hektar och en våtmark på den återstående ytan längst ut i slättlandskapet.

Kartillustration över stadsdelsparken och byggatorna
Kartillustrationen visar stadsdelsparkens olika rum - grönområdet, kanalstråket och våtmarken, samt gatunätet som ska byggas i anslutning till parkens östra sida.

Byggator i anslutning till parken

Förutom parken bygger vi även nya gator i de kommande kvarteren mellan Drabantvägen/Stångby allé och parken: Plöjarevägen, Bindarevägen, Gränsvägen och Långdansvägen, för att nämna några.

Aktuellt

Den gång- och cykelväg som går från Drabantvägen, förbi idrottsplatsen och fram till Prästängsskolans cykelparkering är avstängd till slutet av 2023. Trafik leds dels om till Drabantvägen och dels till gång- och cykelvägen från Drabantvägen, söder om idrottsplatsen och ut mot Vallkärravägen. Anledningen till avstängningen är att en delsträcka av den befintliga gång- och cykelvägen ska byggas om i samband med byggnation av stadsdelsparken och byggatorna, och få en annan placering. I kartan nedan markeras sträckan som stängs av i rött. Blå och lila sträckor är omledningsvägar.

Kartbild med utmarkerade sträckor för avstängning och omledning.
Röd sträcka visar avstängd väg. Blå och lila sträckor visar omledningsvägar för gång- och cykeltrafik.

Byggtrafiken till arbetsområdet sker via Vallkärravägen – Drabant-vägen – Stångby allé. Gående och cyklister hänvisas till gång- och cykelbanan längs med Drabantvägen. De befintliga vägarna runt byggarbetsplatsen trafikeras av bland annat byggtrafik, vilket medför smuts och buller.

Tidplan

Arbetet påbörjades i maj 2022 och kommer att avslutas mot slutet av 2023. Under arbetets sista månader ska vi färdigställa markytor med beläggningar, utrustning och växtlighet.

Bostäder

Merparten av marken i området säljs till olika byggherrar; viss mark reserveras för fribyggartomter. En del av husbyggnationerna har redan kommit igång i etapp 1, bland annat av LKF, Obos och Kudu.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Nu pågår arbetet med Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?