Länk till startsidan

Denna sida är äldre än 12 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tusenårslunden

På utflykter längs Hardebergaspåret i östra Lund kan Tusenårslunden vara ett trevligt stopp för en upptäcktsfärd under ekarnas kronor. Ekarna planterades inför Lunds 1000-årsjubileum 1990.

Växter och djur

Bland ekarna har det planterats skogskornell, hassel, slån och benved. Lövträd som björk, sälg och alm har etablerat sig spontant. Längs vägen i områdets mitt står en rad gamla hamlade pilar. Genom sina håligheter och döda ved är dessa värdefulla för hålhäckande fåglar och många insekter. Fältskiktet i lunden består främst av olika gräs som etablerat sig vid planteringen, men förhoppningen är att fler lundarter ska etablera sig efterhand som krontäcket sluter sig.

Kulturhistoria och utformning

Före 1990 var området för den nuvarande Tusenårslunden åkermark på båda sidor av vägen upp till Ekelundskolan. I söder gränsar lunden till den gamla banvallen med Hardebergaspåret.

Tusenårslunden består av skogsek som planterats på det 3,5 hektar stora området. Mellan träden planterades buskar för att skapa bryn och som skydd för beståndet. En första röjning av buskar och sly skedde hösten 2003 då kanterna sparades för att ge vindskydd åt beståndet. Målet är att skapa en öppen eklund med vidkroniga ekar i betesmark. De träd som bedöms ha bäst möjligheter att utvecklas till "sparbanksekar" kommer att bevaras medan övriga successivt gallras bort. Buskskiktet sparas i den mindre delen av området närmast Hardebergaspåret till glädje för fågellivet och för att ge större variation.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?