Länk till startsidan

Sofielundsparken

Sofielundsparken är den största parken i Södra Sandby och fungerar som ett viktigt grönt stråk kring Sularpsbäcken norrut från centrum. Parken går även under namnet Boisens park.

Sularpsbäcken i Sofielundsparken
Sularpsbäcken i Sofielundsparken

Rikedomen på föda lockar många fåglar och i söder utanför parken, uppströms Sularpsbäcken, håller även en hel del tamfåglar till. Det är främst änder, myskanka och svart svan som låter sig matas utan att vara skygga som sina vilda släktingar. Den vita anden har blivit ett signum för Södra Sandby.

Utformning

Den södra delen har äldre uppväxta träd som skapar en inbjudande miljö. Bäcken är en av parkens största tillgångar med två broar som möjliggör passage. Längre norrut är parken av yngre datum och mer öppen med större gräsytor och naturlika planteringar. Här dominerar avenbok, ek och hassel. Ett gång- och cykelvägssystem binder ihop parkens olika delar.

Växter och djur

Parkens anlagda del är ganska artfattig med få busk- och trädarter i planteringarna. Längs ån finns däremot en stor artrikedom med äldre alar, askar och björkar samt en varierad högörts- och vattenvegetation. I lundmiljöerna finns en fin vårflora med arter som vintergäck, snödroppar och andra lökväxter som spridit sig från äldre trädgårdar, samt planterats i samband med anläggandet av parken och vid den förnyelse som skedde 1998-2001.

Insektslivet är rikt med bland annat sländor, trollsländor, dykare och skalbaggar och i bäcken finns ett rikt limniskt liv.

Kulturhistoria

Kyrkan i Södra Sandby ligger strax nordväst om parken och utgjorde centrum i den gamla bondbyn. År 1900 fanns en mindre bymiljö i norr med cirka 300-400 invånare. Gårdarna låg ända ner till bäcken och även på sydöstra sidan där ålderdomshemmet ligger idag. Fram till 1950-talet betades ådalen och omgivningarna var öppna odlingsmarker. Redan i samband med att Hardebergajärnvägen anlades i slutet av 1800-talet hade en ny bebyggelse växt upp kring stationen en bit söder om kyrkbyn. Men det var på 1960- och 1970-talen som Södra Sandby växte kraftigt och villabebyggelsen kom att omgärda dagens Sofielundspark. Rester av en vattenkvarn finns i södra delen av parken.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?