Länk till startsidan

Skingatornstoften, Bananparken

Skingatornstoften utgör tillsammans med Bananparken ett större parkstråk norr om Östra Torns by i nordöstra Lund. Runt den gamla byn med sin bevarade bygata finns idag både parker, bostäder, beteshagar och odlingslotter.

Växter och djur

Skingatornstoften och Bananparken är typiska 1970-talsparker med ett tydligt formspråk i planteringar som bildar väggar till klippta gräsytor. Variationen i antal arter är ganska begränsad med bland annat ask, pil och hägg i trädskiktet. I Bananparkens östra del finns inslag av äldre dungar som växte här innan området bebyggdes. Den gamla byn med sina trädgårdar ger ett lummigt intryck, även om almsjukan har gått hårt fram. Landskapet söder om byn saknar såväl träd som buskar med undantag för allén utmed Spelmansvägen.

Aktiviteter

I området finns två förskolor och en fritidsgård med djurhållning, vilka ofta använder parkerna. I norra delen av parkstråket går ett viktigt gång- och cykelstråk som binder samman stadens centrala delar med de norra bostadsområdena och utbyggnadsområdena vid Utmarksvägen. Odlingslotterna i Bananparken är populära och används främst av boende i området som saknar trädgård. I Östra Torn finns en ridklubb som utnyttjar beteshagarna kring byn och den ridslinga som finns österut i området.

Kulturhistoria

Östra Torn är en gammal by som förr hette enbart Torn. Här har det legat en gammal kult- och tingsplats och namnets ursprung sammanfaller troligen med häradsnamnet Torna. Torn syftar troligen på en hagtornsbuske av särskild betydelse. I folkmun har byn kallats för Skidnatorn, Skingatorn och Skinnartorn vilket också lever kvar i platsnamnet Skingatornstoften. Byn har under mycket lång tid ägts av Domkyrkan, med en restriktiv bebyggelseutveckling. Vid tiden för enskiftet 1814 fanns cirka 20 gårdar i byn, varav knappt hälften flyttades ut. Nästa stora förändring ägde rum på 1970-talet då staden växte och omslöt byn med den nya stadsdelen Östra Torn uppkallad efter byn.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?