Länk till startsidan

Patrik Rosengrens park

Parken ligger som ett grönt stråk mellan Trollebergsvägen i norr och järnvägen i söder. I söder finns en stora yta som lämpar sig för t.ex. drakflygning, brännboll, frisbee, fotboll och bågskytte. Här finns också en lekplats. Parkens namn, ja det kommer från en handskmakare.

Utformning

Patrik Rosengrens park fick ett enkelt utförande med vida gräsmattor och naturlika planteringar av inhemska trädarter. Arkitekt var stadsträdgårdsmästare Oscar Ahlström. Under kriget var stora delar av gräsmattorna uppodlade för potatislotter. Området inbegriper idag angränsande park som tidigare kallades Bengt Lidforss park. Parken är ett exempel på hur man tidigt lät gröna stråk slingra sig långt in i omgivande bostadsområden utan tydliga gränser mellan parkytorna och bostädernas trädgårdsanläggningar.

Flera av stadens koloniområden ligger i närheten och kan besökas sommartid.

Växter och djur

I de västra delarna finns fina bestånd av pyramidek, och i öster växer både silverlönn och blodbok. Den stora gräsytan i söder kantas av varierade planteringar med ek, avenbok, björk och hagtorn i brynen. Bestånden är idag cirka 60 år gamla och ger skogskänsla med en del död ved på marken till glädje för insektsliv, fåglar och svampar. Mot skolan i väster växer en hagtornshäck och strax norr om skolan ligger en pulkabacke kantad av avenboksplantering. Kring lekplatsen finns varierad vegetation med bland annat lind, fläder, lönn och alm.

Kulturhistoria

Parken började anläggas 1942 och har fått namn efter Patrik Rosengren, handskmakare och pionjär inom Lunds arbetarrörelse. Eftersom parken påbörjades under andra världskriget fanns inga stora resurser vid anläggningen. I årsberättelsen för 1941 skriver stadsträdgårdsmästaren: "...på grund av rådande tidsförhållanden [har] en del inskränkningar måst göras beträffande såväl blomsteranordningar, gräshuggning som den allmänna putsen". Mindre härdiga buskar och träd hade det svårt under de kalla krigsvintrarna.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?