Länk till startsidan

Nöbbelövsparken och Jaktparken

Nöbbelövs två stadsdelsparker sträcker sig som ett grönt stråk mitt i bostadsområdet från Nöbbelövsvägen i söder till Nöbbelövs kyrka i norr. Här finns en äventyrslekplats och gräskullen kan användas för pulkaåkning.

Ytterligare tre lekplatser finns i området: Naturlekplatsen, Pandalekplatsen och Lilla lekplatsen. I södra och mellersta delen finns bollplaner och bouleplan. En hundrastplats finns i Jaktparken.

Växter och djur

Naturskolan har dokumenterat 14 olika trädarter i området med lönnen som det vanligaste trädet. Några gamla pilar finns kvar sedan tiden före parkens tillkomst.

För att öka den biologiska mångfalden har så kallade faunadepåer i form av gamla trädstammar placerats ut i parken. Många insekter lever på död ved och har fått det allt svårare att överleva i dagens skogar. Under förnyelsearbetet 2002-2004 planterades en del vårväxter i buskage och trädgrupper. Här växer nu vårlök, vitsippa, myskmadra och lungört.

Utformning

Parkerna har en gestaltning med tydliga rumsbildningar som avgränsas av träd- och buskridåer. De är uppbyggda kring ett omfattande nät av parkvägar som delvis sträcker sig in i bebyggelsen. Även om ett antal olika busk- och trädarter har använts i parkerna ger de en ganska likformig karaktär med små skillnader mellan olika delar.

Under förnyelsearbetet 2002-2004 byggdes en gräskulle i den mellersta delen, vilket ger större variation i topografin och möjliggör utsikt över landskapet. Strax öster om kullen, vid den nybyggda naturlekplatsen, har en stor drake skapats som en slingrande gräsås med huvud skulpturerat ur en stor almstock.

Kulturhistoria

De sammanbundna parkerna Nöbbelövsparken och Jaktparken anlades på 1970-talet på gammal jordbruksmark. Parkerna ligger centralt med närhet till många olika bostadsområden och Hubertusskolan. I norra delen ansluter parkområdet till Norra Nöbbelövs kyrka och kyrkby. Härifrån kan man även nå Nöbbelövs mosse.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?