Länk till startsidan

Helgonabacken

Det ståtliga Universitetsbiblioteket omges av en parkanläggning med stora gamla träd. Parken är främst en passage för studenter och andra som passerar mellan universitetsområdet/sjukhuset och centrum. Skissernas museum med sina konstverk är ett välkänt turistmål.

Utformning

Idag har parken ett ganska sammanhållet trädskikt av äldre träd, men almsjukan har under senare år glesat ut beståndet. Biblioteket med sin terrass bildar centrum i parken. Den södra delen av Helgonabacken har en tydlig parkkaraktär medan den norra delen ger ett mer vildvuxet intryck. På ömse sidor om biblioteket löper två viktiga gång- och cykelstråk som strålar samman i södra delen vid Valvet. I öster har delar av den tidigare trädgården till f.d. Biskopshuset införlivats i parken och här finns flera fina konstverk utplacerade intill Skissernas museum.

Växter och djur

Vårfloran är vacker med marktäckande vårstjärna, scilla, vårlök och andra tidiga vårblommor. Många av lökfälten kom till under Universitetsbibliotekets planteringsdagar på 1920-talet. De gamla träden är livsmiljö för många sällsynta skalbaggar och andra småkryp. Det är främst förekomsten av ihåliga träd och döda stammar som ger livsbetingelser för sällsynta arter. I parken finns även en råkkoloni som gör sig hörd under häckningstiden på våren.

Kulturhistoria

Helgonagården motsvarar Allhelgonaklostrets tidigare inägor och Helgonabacken var redan under 1700-talet en omtyckt promenadplats. Under biskopen Engeströms tid planterades träd mellan dammarna och uppe på höjden. Det fanns även en allé från Sandgatan upp till Helgonagården. I början av 1800-talet anlades en mer organiserad park i engelsk stil. I den fanns bland annat, under ett decennium, en hälsobrunn vars funktion senare flyttade till Lilla Råby vid nuvarande Ulrikedal. I början av 1900-talet byggdes universitetets bibliotek som kallas UB1. Därför kallas parken även för UB-parken. En damm i områdets nordöstra del är en rest av de många dammar som fanns här på 1800-talet och som bland annat användes för karpodling. Den södra delen har iordningställts under början av 2000-talet. I parkens nordvästra del finns synliga rester av den gamla klosteranläggningen från 1000-talet.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?