Länk till startsidan

Hagalundsparken

Hagalundsparken, tidigare kallad Norrevångsparken, ligger i den norra delen av tätorten. Från den högst belägna östra delen erbjuds en vid utsikt över kringliggande bebyggelse, Dalby Söderskog och Lundaslätten. Lekplats och hundrastplats finns i närheten.

Utformning

Parken sträcker sig i en bågform och innehåller flera parkrum av olika karaktär. Bland annat finns här en mer vild del där naturen utvecklas ganska fritt med många växt- och djurarter.

Från parken sträcker sig smala stråk in i bebyggelsen. Parken består av två delar. Den västra delen består av stora öppna gräsytor och mindre planteringar av buskar och träd. Här finns även bollplan och lekplatser. Strax öster om skolan finns en halvcirkelformad vall som används för pulkaåkning på vintern. En läktare, byggd av stockar, används för framträdanden sommartid. Den östra delen har en mer naturlik karaktär med en stor äng, medan kringliggande planteringar är mer ensartade. Här finns också en lekplats och två bollplaner. Det västra parkstråket som ansluter från Västra Fäladsvägen har en vacker hamlad allé.

Växter

Trädplanteringarna består av lönn, kastanj, al, alm, fågelbär och ek, med buskarter som syrén och måbär. I den mer vildvuxna delen finns spridda buskar och träd av al, ek, bok, sälg, hassel och fläder. Gräset växer högt och det kommer även in frösådda busk- och trädarter. Allt eftersom växtligheten åldras ökar också mångfalden av vilda växter och djur. Det finns även partier där besökaren kan njuta av vitsippor och andra vårblommor.

Kulturhistoria

Hagalundsparken är anlagd under 1970-talet och omges av småhusbebyggelse. Närmast parken ligger främst radhus med utsikt över den centrala delens öppna gräsytor. Innan området bebyggdes bestod det framför allt av åkermark. Parken rustades upp 2004.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?