Länk till startsidan

Centrumparken

Genarps centrala gröna rum, Centrumparken, ligger mellan det gamla stationshuset och Genarps skola mitt i byn. Den används av skolor och av allmänheten vid festligheter i byn. Här spelas brännboll, fotboll och andra bollsporter.

Parkbänk som står i Centrumparken, med träd och buskar, i mitten finns en fontän.
Centrumparken.

Växter och djur

De äldre björkarna ger karaktär åt parken som i övrigt är ganska öppen. I buskagen kring perennanläggningen växer bland annat snöbär, vildros, olvon, spirea, benved och fläder. Det står även ett antal rönnar kring perennanläggningen. De torra markförhållandena gynnar en värmeälskande insektsfauna och genom förnyelsen med nektarrika buskar och örter ges bra förutsättningar för fjärilsfaunan.

Utformning

Centrumparkens formella del har en låg stenmur runt anläggningen som består av stensatta gångar, fyrkantiga planteringsytor med perenner, en vattenanläggning och ett flertal parkbänkar. De högväxta björkar som växer kring platsen ger rumslighet och karaktär. Den övriga delen av parken består av öppna gräsytor med spridda buskar och träd som är relativt unga. I samband med Lunds 1000-årsjubileum planterades ekar i de olika kommundelarna, bland annat här i Centrumparken. Hela parken har en hög skötselambition som Genarps finrum. Ambitionen är att parken, tack vare förnyelsen år 2000, skall få en förstärkt rumslighet genom de träd och buskar som planterats i kanterna.

Kulturhistoria

Parkområdet var fram till 1950-talet Genarps stations bangårdsområde. Järnvägen lades ner 1948, men spårområdet fanns kvar ett tag till. Intill stationsområdet utvecklades en central mötesplats eller så kallad gröning där byn samlades för till exempel Valborgsfirande och musikframträdanden. De äldre björkarna har troligen sitt ursprung i denna spontant framväxande grönyta. Någon gång under 1950- och 1960-talen anlades den fina perennanläggningen och i samband med att bebyggelsen växte i tätorten anlades nya gator kring området som då utvecklades till parkmark. Parken rustades upp 1987 samt 2000, då parken gavs en förnyelse i form av buskar och örter som uppskattas av fjärilar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?