Länk till startsidan

Borgareparken

Borgareparken ligger i östra delen av Norra Fäladen. Här finns lummiga promenadstråk, lekplats, plaskdamm, bygglek med djur och bollplaner.

Borgareparken rustas upp

Under hösten 2022 och fram till sommaren 2023 ska Borgareparken få ett ordentligt lyft, med nya sittplatser, bollplan, skateramp och utegym. Dessutom rustar vi upp en gång- och cykeltunnel och busstorget vid Magistratsvägen.

Aktuell bygginformation

Utformning

Borgareparken har en för 1970-talet tidstypisk gestaltning med rumsbildande träd- och buskplanteringar utförda med förhållandevis få arter.

Parken består av två kärnområden väster respektive öster om studentområdet Delfinen. Mitt i den västra parkdelen ligger Humleboskolan. Formen är uppbyggd kring gång- och cykelstråken som kantas av smala gräsytor mellan täta buskage samt grupper och trädalléer. Här finns få öppna gräsytor; karaktären utgörs huvudsakligen av rumsliga korridorer kring aktivitetsytor som bygglek, lekplatser, bollplaner, blomstergård, hundrastplats och plaskdamm. Dessa aktivitetsytor är ofta omgärdade av vallar med buskage.

Växter och djur

Trädskiktet domineras av avenbok, lönn, ask, ek och hästkastanj. Alléerna utgörs av lind. Buskskiktet består bland annat av liguster, hagtorn, rosentry, måbär, spirea och syrén.

I den östra delen av parken, i anslutning till lekplatsen, växer hamlade pilar. I den västra delen av parken finns en blomstergård med perenna växter.

Kulturhistoria

Parken skapades i samband med stadens snabba utbyggnad norrut under 1960- och 1970-talen. Innan dess var nästan hela området åkermark. Nu breddes stora mattor av villor, radhus och låga hyreshus ut enligt tidens modell och mitt i området placerades centrumanläggningen i anslutning till Borgareparken i öster och Sankt Hans park i väster.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?