Tunaparken

Nu förnyas Tunaparken. Under perioden senhösten 2020 – sommaren 2021 pågår det ett upprustningsarbete. Vi bygger om lekplatsen och idrottsytan, vi anlägger ett dagvattenmagasin för att sänka grundvattennivåerna och få torrare gångytor, på sikt kommer även vegetationen att förnyas.

Tunaparken

Byggtid, framkomlighet och hållbarhet

Byggtiden sträcker sig från senhösten 2020 till sommaren 2021. Tidplanen har behövt justeras framåt och vi räknar med att lekplatsen ska bli helt färdigbyggd under september 2021. Lekplatsen kommer att tillfälligt öppnas under några veckor i juli-augusti, för att sedan stängas igen för installationsarbeten med el.

Byggetableringen finns på bollplanen i parkens norra del och byggytan är omringad av stängsel. Parken är i övrigt öppen. Under byggtiden flyttas stängslen till aktuella byggplatser, något som kan påverka framkomligheten något.

I parkens förnyelse kommer vi att återbruka marktegel från kommunens förråd till lekplatsens sittmurar. Vi kommer även att renovera de gamla bänkarna som tidigare har stått på Bantorget och flytta dem till Tunaparken för att skapa nya sittplatser här.

En park med en spännande historia

Tunaparken har en spännande historia från 1868 med det förlorade Tuna slottet. Parkens karaktär med höga gamla bokar och ekar och inslag av exotiska träd, stora vintergröna buskage av idegran och buxbom och slingrande grusgångar bär tydliga spår av den gamla romantiska 1800-talsparken.

En viktig förutsättning för upprustningen i parken är att behålla och utveckla denna speciella karaktär och den höga biologiska mångfalden som har utvecklats under lång tid i parken.

Saga som inspiration

Landskapsarkitekten bakom designen för parkens förnyelse har inspirerats av en sagoberättelse av Frances Hodgson Burnett, ”The Secret Garden” (”Den hemlighetsfulla trädgården” på svenska). Sagan, som är rikt illustrerad av konstnären Inga Moore, handlar om en föräldralös flicka som hittar en bortglömd, sovande, hemlig trädgård i en gammal slottspark som hon väcker till liv. Det är de vilda djuren i trädgården som visar henne vägen dit. Sagans huvudkaraktärer är rödhaken, ekorren, korpen och räven.

Fler av dessa djurarter bor i dagens Tunapark och återkommer även som "förstenade" figurer på den nya lekplatsen.

Aktivitetsytan Tunaparken

Illustration: Mellan Tornavägen och Warholms väg kommer det att anläggas en gemensam aktivitetsyta för lek, fysisk aktivtet och gemenskap för barn i olika åldrar.

Idrottsytan och lekplatsen

Lekplatsen Tunaparken

Lekställningen liknar det gamla Tuna slott som tidigare har stått i parken. Lekplatsen ska prydas med olika djurfigurer i betong; rödhaken återkommer på flera platser i parken. De låga sittmurarna i återvunnet tegel ska ha små kryphål för barn. Inspirationsbilden med muren längs ner till höger kommer från Kaninparken i Stockholm. 

Idrottsytan kommer att rustas upp och bli multifunktionell. Förutom fotbollsmål, kompletteras ytan med basketmål och pingisbord.

Den nya temalekplatsen kommer att vara indelad i olika rum. En pergola ska leda från slottet in till det inre rummet – den hemliga trädgården. Slottet är en klätterställning som på ena sidan liknar det gamla slottet i romantisk byggnadsstil som en gång stod här i parken – Tuna slott. På andra sidan liknar klätterställningen ett dockhus, med öppna ytor för ökad leksäkerhet och trygghet.

En avgränsning – en låg sittmur i återvunnet tegel, som går upp i en portal, omgärdar den inre delen av lekplatsen som är till för de yngsta barnen. Här kommer det att finnas små öppningar i muren som barn kan krypa igenom. Sandlådan kommer att vara utformad som en äldre fontän.

I inspirationssagan finns ett tydligt odlingstema. Så även – på den nya lekplatsen. Lekhuset är utformat som en trädgårdsbod med en växthusdel. De ”förstenade” djuren – djurskulpturer i betong i naturlig storlek kopplar till sagan och påminner om djur som finns i parken.

Rosenträdgården

Rosenträdgården i Tunaparken

Dagens rosenträdgård och landskapsarkitektens inspirationsbilder på möjliga rossorter som kan på sikt planteras här. 

Rosenträdgården uppfördes på platsen för det gamla slottet på 50-talet. Rosorna är gamla och har mycket vildskott. Denna del av parken behöver också förnyas med ny jord, nya rosor och perenner men detta kommer först att ske i ett senare skede.

Buxbomsparterren

Buxbomsparterren anlades 1948 av Lunds kommun efter att slottet revs, som ett minne av den gamla köksträdgården. Med små kompletteringar ska vi förnya detta parkrum för att skapa en större årstidsvariation och för att få det att upplevas som mer spännande. Här ska vi plantera lökväxter och placera ett litet fågelbad som kan öka antalet pollinerande insekter och fåglar. Två lejon i betong kommer att bidra till lekfullheten.

Närmare tre hundra träd med stor artvariation

En av Tunaparkens största kvaliteter är att det finns många stora och gamla träd. Parken domineras av inhemska trädarter som i sin sammansättning kan  beskrivas som en ädellövskog. 

Dagens park kan upplevas som en mörk och otrygg plats då grenarna ligger lågt och gömmer sikten. Under förnyelsearbetet kommer vi att öppna upp och tydliggöra parkens entréer genom att beskära en del av träden, bredda vissa gångvägar och förbättra siktlinjer.

Belysningen i parken längs huvudgång- och cykelstråk kommer att uppdateras med nya och fler ljuskällor, lekplatsen kommer att effektbelysas. Parkens mitt kommer att förbli relativt mörk nattetid för att inte störa djurlivet.

Rikt djurliv

Det kryllar av djur i Tunaparken. Här finns det ekorrar, massvis med insekter, en och annan fladdermus … och råtta. Råttorna försöker vi få bukt med, de andra arterna är vi rädda om och vill störa så lite som möjligt. Inte minst nu, under upprustningsarbete. Av den anledningen, samt för att inte förstöra de gamla trädens känsliga rotsystem, kommer vi att använda mindre arbetsmaskiner för anläggningsarbetet.  

Kort fakta om Tunaparken:

Gammalt vykort med hälsning från Tunaparken

  • Tunaparken är en stadsdelspark med historiska anor, kulturella värden och hög biologisk mångfald.
  • Parkens yta är 33 877 kvm och det växer närmare 300 träd här. 
  • Tunaparken har sitt ursprung från 1868 då Tuna slott byggdes. Slottet användes som privatbostad av den kända familjen Thomander och är ritad av Helgo Zettervall. 1933 donerades fastigheten till staden. 1948 revs det förfallna slottet och parken blev allmän park 1955. I samband med att slottet revs försvann även delar av den ursprungliga trädgården. Rosenträdgården kom till i samband med att parken blev allmän och har samma placering som slottet en gång hade. Även buxbomsparterren är från samma tid och har samma placering som den tidigare köksträdgården.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tunaparken