Länk till startsidan

Fastigheten Dammen 3 i Dalby

Fastigheten Dammen 3 i Dalby ägs inte av kommunen men Lunds kommun har tagit på sig huvudmannaskapet för utredning och efterbehandling av marken. Anledningen till detta är att det där fanns en kemtvätt från slutet av 1940-talet till slutet av 1980-talet och marken behöver saneras innan ny byggnation kan ske på tomten.

Provtagningen, som avser jord-, berg- och grundvatten, utförs inom fastigheten Dammen 3, samt ytterligare ett par fastigheter och på allmän platsmark.

Många utredningar krävs

Utredningar och saneringsarbete kostar mycket pengar och för att kunna ansöka om statlig finansiering kompletterades nyligen en tidigare utförd utredning med nya uppgifter. Kommunen har nu fått statliga bidrag beviljade för att kunna genomföra nästa steg, en så kallad åtgärdsförberedande miljöteknisk undersökning inom och kring Dammen 3. Syftet med denna undersökning är att avgränsa åtgärdsområden i jord, det vill säga få klarhet
i hur stor del av markens jordlager som är förorenade, samt bedöma om det finns föroreningar i berggrunden.

Sammanfattningar av utredningar och undersökningar Dammen 3 2021 Pdf, 280 kB.

Vad ska vi göra på platsen?

För att kunna utföra den åtgärdsförberedande miljötekniska undersökningen krävs att vegetationen inom fastighet Dammen 3 avverkas. Efter att avverkning av träd och buskar har utförts så kommer det fortsatta arbetet innebära följande:

  • Provtagning i jord och berg med kärnborrning inom fastighet Dammen 3 med flera fastigheter, se bild ovan för att se var provpunkterna ligger.
  • Installation av grundvattenrör i jord och brunnsborrning i berg i allmän platsmark se punkterna som anges som B1-B4 i ovan bild.
  • De ovanstående utförda provtagningarna behöver kompletteras med ytterligare provtagning i berg inom fastighet Dammen 3, m.fl. fastigheter.
  • Samt fortsatt provtagning av grundvatten i de grundvattenrör som tidigare monterats.

Kontakt

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00


Tidplan

Start: juli 2024

Beräknas klart: december 2024

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?