Länk till startsidan

Utbyggnad av cykelbana på Kävlingevägen

För att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Lunds huvudgator, byggs Kävlingevägen mellan Kung Oskars bro och Baravägen om. Vägen får separerade gång- och cykelbanor på var sida, upphöjda korsningar och planteringar, vilket sammantaget bidrar till en säkrare och mer trivsam trafikmiljö för alla.

Sträckan visar den del av Kävlingevägen, mellan Baravägen och Kung Oskars väg, som ska få en ny dubbelriktad gång- och cykelväg.

Hur påverkas jag?

 • Trafiken på Kävlingevägen kommer att vara att vara avstängd för genomfartstrafik under hela byggtiden och trafikanter uppmanas att följa anvisningskyltar på plats.
 • Det är svårt att utföra arbetet utan att det bullrar men vi försöker arbeta så effektivt vi kan och inom givna arbetstider för att störningen inte ska bli större än nödvändigt.

Tidplan och arbetstider

 • Förväntas klart: hösten/vintern 2023
 • Arbetstider: vardagar klockan 07.00–16.00

Status

Läs servicemeddelande om vatten i korsningen Baravägen till följd av spolning av ledningar här.

Arbetet håller tidplanen.

Klart så här långt

Vecka 36 blir sträckan Kung Oskars väg - Norra Spolegatan är helt klar. Det innebär att följande är gjort på denna sträcka:

 • VA-arbete, inklusive inkoppling på serviser
 • Kantstenar, brunnar och belysningsstolpar är flyttade för en smalare vägbana
 • Överbyggnad för gång- och cykelbana är gjord
 • Infarter är stensatta
 • Upphöjd korsning med marksten över Norra Spolegatan, en så kallad "röd matta"
 • Asfaltering av gång- och cykelväg på var sida Kävlingevägen
 • Den blivande gröna längsgående remsan på var sida vägen har såtts med nytt gräs

Vi fortsätter med...

Från vecka 37 arbetar vi vidare med sträckan norr om Norra Spolegatan. Vi delar inte in resterande sträcka i etapper utan arbetar nu med hela sträckan.

 • En stor del av VA-arbetet är redan gjort men det återstår att koppla in systemet på serviser. Till mitten av oktober beräknas allt VA-arbete att vara klart.  
 • Innan överbyggnad för gång- och cykelbana kan göras sätter vi kantsten enligt smalare vägbana. Även brunnarnas och belysningsfundamentens lägen justera.

En viktig länk för cyklister i Lund

Kävlingevägen är länken mellan Lunds centrum, Oskarshem, Nöbbelöv, Vallkärra och Stångby. Stråket kopplar väl ihop lokala behov av cykelresor inom staden och stadsdelen samt tätorter. Bland annat behöver komfort och trafiksäkerheten öka för cyklisterna. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är behovet stort av förbättringar i cykelstråket. Utbyggnaden kommer också ge bättre förutsättningar för vegetationen, genom att mer yta tillförs till trädalléerna.

Bakgrund

Under 2022 genomfördes en utredning om möjligheten att bygga ut gång- och cykelinfrastruktur i kommunens tätorter. Resultatet blev av man bland annat lyckades peka ut möjligheten till ett nytt cykelstråk i Lund längs med Kävlingevägen. Sträckan blir en del i att skapa ett mer sammanhängande system av gång- och cykelbanor utmed Lunds huvudgator samt skapa en mer tillgänglig och trivsam gatumiljö.

Gata genom ett samhälle med ett övergångsställe och refug med gatsten.
Kävlingevägen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?