Länk till startsidan

Södra Råbylund

Arbetet med Södra Råbylund har nu kommit mer än halvvägs. Området har tydliga kvartersformer med blandad bebyggelse och närhet till omgivande natur. När det är färdigbyggt kommer drygt 4500 personer bo i Södra Råbylund.

Utbyggnadsetapper

De olika byggetapperna i södra råbylund, under 2021 och 2022.

Tidplan

Arbetet med den södra etappen för Södra Råbylund lll pågår. Vi ska ersätta den befintliga dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet.

Råbylundsvägen mellan Sydöstra vägen och Trilobitgatan öppnar igen i månadsskiftet maj/juni.

Arbetet med den södra etappen pågår fram till årsskiftet 2023/2024.

Entreprenör: Jonab Anläggnings AB

Södra Råbylund Etapp III söder, Aktuellt 2023

I september förra året påbörjades arbetet med att schakta bort massor i området väster om Prästavägen. Vi har också tagit bort vegetationen längs med Prästavägen, för att förbereda för arbetet med att ersätta den befintliga dagvattenkulverten med en kanal som synliggör vattnet. Kanalkonstruktionen börjar allra närmst Råbylundsvägen, och fortsätter sedan söderut. Även ledningsarbeten ska utföras.

I november/december 2023 påbörjade vi iordningställandet av gång- och cykelbanan runt Råbylundskolan. Vi har lagt plattor och kommer att asfaltera till våren/sommaren.

Råbylundsvägen öppnas i maj/juni

Sedan oktober förra året är Råbylundsvägen mellan Sydöstra vägen och Trilobitgatan stängd. I månadsskiftet maj/juni kommer den bro som gör det möjligt att köra över den nya kanalen att vara färdig, och då öppnar vi vägen för trafik igen. Det blir något senare än tidigare planerat, vilket beror på försvårade omständigheter i projektet.

Råbylundsvägen kommer under en kort period att stängas av igen i höst, när vi ska koppla om den befintliga dagvattenkulverten och låta vattnet rinna i den nya kanalen. Då behöver vi utföra mindre ledningsarbeten i vägen.

Rådande avstängning innebär en omledning av biltrafik, busstrafik och gång- och cykeltrafik. Bil- och busstrafiken leds om enligt den röda markeringen i kartan nedan, via Sydöstra vägen, Dalbyvägen och Pilgrimsvägen. Busshållplatsen Guldåkerstorget är flyttad till Sydöstra vägen och busshållplatsen Diakongatan till Pilgrimsvägen. Se pilarna i kartan nedan. Gång- och cykeltrafiken leds om enligt grön markering i kartan.

Röd sträcka i kartan visar omledningsvägar för buss- och biltrafik. Grön sträcka gäller för gång- och cykeltrafik. Pilarna visar busshållplatser.

Omledning av Prästavägen

Delar av Prästavägen, som sträcker sig norr om Stora Råby upp till Råbylundsvägen, är stängd för all trafik. För att möjliggöra förbindelser mellan Stora Råby och Lunds centrum finns en provisorisk omledning av Prästavägen till Sydöstra vägen. Byggarbetet innebär tunga transporter, smuts och buller. Du som bor i Stora Råby hänvisas till denna tillfälliga förbindelse.

Karta som illustrerar hur den tillfälliga omledningen kommer att ske.
Prästavägen är tillfälligt stängd för trafik. Sydöstra vägen (orange markering i kartan) fungerar som omledningsväg.

Ny gång- och cykeltunnel under Dalbyvägen

Illustrationskarta som visar den framtida tunneln under Dalbygäven
Den nya gång- och cykeltunneln går under Dalbyvägen och förbinder Södra Råbylund med Linero.

Södra Råbylund Etapp I

Området är i stort färdigbyggt och det kommer att finnas cirka 170 radhus och även förskola och grundskola.

Södra Råbylund Etapp II

Här har många redan flyttat in medan andra kvarter snart är klara för inflytt. När området är klart finns här cirka 500 bostäder i radhus och flerbostadshus.

Södra Råbylund Etapp III norr

Detaljplanen innehåller drygt 500 bostäder, de flesta i flerbostadshus men det kommer preliminärt även bli några några parhus. I området planeras det också för en mindre park. Planen har vunnit laga kraft och området byggs successivt ut.

Södra Råbylund Etapp III söder

Området ska få flerbostadshus, radhus, skola, idrottshall, handel och kontor. Totalt beräknas området få 645 nya bostäder.

En skola (F–3) med idrotts- och gymnastikhall placeras i den norra delen av planområdet med närhet till kollektivtrafik och parkstråket som sträcker sig ner mot Råbysjön.

Det planeras också för handel i området, i närheten av kollektivtrafik.

Råbysjön

Unikt för området är Råbysjön, som är ungefär lika stor som fyra fotbollsplaner. Kajen, den norra delen som vetter mot bostadsområdet, har en urban gestaltning med betongkanter, gradänger, konstnärligt utformade bänkar och träd.

I husen som står närmast sjön, planeras det för café eller annan service i bottenvåningen. Stränderna och området runt resten av sjön är betydligt mer naturlika. De smala bostadsgatorna leder fram till bredare gator. De nya gatorna bildar tillsammans med huvudgatan en rutnätsstruktur, med gång- och cykelvägar som orienterar sig längs gatorna mot bostadskvarteren i riktning mot parken och Råbysjön i söder. I ett centralt läge utmed huvudgatan finns ett torg med busshållplats.

En annan kvalitet i området är närheten till grönområden och parker med lekplatser och multiplan. I de inre kvarteren har de boende ofta tillgång till en egen trädgård. De högre flerfamiljshusen ligger närmast de stora grönområdena i väster och söder. På så sätt blir det lätt för alla att ta sig ut och se grönska genom fönstret.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?