Länk till startsidan

Nytt bostadsområde på Solhällan

I östra Lund vid korsningen Dalbyvägen och Sandbyvägen, precis intill koloniområdet Solhällan, planeras ett nytt bostadsområde med blandade bostäder, gator och parker. Vi börjar bygga under hösten/vintern 2024.

Korta fakta

Vad

Bostadsområde med blandad bebyggelse, gator, parkgator och parker ska byggas. Kommunen ansvarar för att bygga gator och parker. Vi gör också ledningsarbeten.

Tidplan

Förberedande arbeten pågår redan på platsen. Arbetet med gator och parker påbörjas under hösten/vintern 2024. Tidigast i slutet av 2025 påbörjas arbetet med bostadshus och byggnader.

Nya bostadsmiljöer och parkområden

I korsningen Sandbyvägen och Dalbyvägen planeras ett nytt bostadsområde. Området ska bestå av blandad bebyggelse av både enfamiljshus och flerfamiljshus, med plats för cirka 500 bostäder. Här byggs även ett vårdboende. Det blir nya infartsgator till det här området, från Sandbyvägen och Fritjofs väg.

Parker, gator och koloniområde

Vi ska anlägga tre nya parker. Mitt i området skapas en större parkmiljö med lekplats, dansbana och boulebana. Här finns det idag ett naturligt vattenstråk, men det är övervuxet. Vattenstråket ska tas fram och få bli en del av den nya parkmiljön.

I sydväst, mot Dalbyvägen, ska vi bygga en ny dagvattendamm. Den ska fungera som en naturlig samlingsplats för dagvatten och kraftigt regn. Även i områdets norra och västra grönområden ska vi göra iordning parkmiljöer så att det finns möjlighet till dagvattensamlingar.

Området får två nya infartsvägar. Från Sandbyvägen byggs en infart i höjd med Solbackens äldreboende. Från Fritjofs väg byggs en ny väg strax söder om koloniföreningens infart.

I det nya området blir det en blandning av vanliga gator och parkgator, med trädalléer i mitten. För att hålla låg hastighet i området kommer delar av gatorna att vara upphöjda. Gång- och cykelvägar planeras i bostadskvarteren och i parkmiljöerna.

Koloniområdet ingår som en del i den gällande detaljplanen för området. Arbetet med det nya bostadsområdet kommer till viss del att påverka utformningen av koloniområdets ytor och gränser. Nya föreningsbyggnader byggs och ett par nya odlingslotter tillkommer.

Tidplan

Kommunens arbete omfattar byggator, färdigställande av gator samt parkmiljöer i området. Vi samordnar också arbeten för ledningar av vatten, avlopp, fiber och liknande.

Etapp ett

Under våren och hösten 2024 pågår förberedande arbeten med provtagning och höjdmätningar i området. Arbetet med byggator och parker planeras att starta i oktober 2024. Det här arbetet beräknas pågå under ungefär ett år.

Etapp två

Arbetet med att bygga bostadshus och andra byggnader utförs av privata aktörer och fastighetsbolag. Detta arbete sker först efter att vi byggt färdigt gatorna. Det blir tidigast mot slutet av 2025.

Etapp tre

Vi färdigställer gator, gångbanor och planteringar i området. Tidplanen för detta är inte klar än.

Så påverkas du av arbetet

Framkomligheten kan begränsas för fotgängare och cyklister på gång- och cykelvägen längs Dalbyvägen.

I samband med att nya infarter byggs kan lokala avstängningar ske. Framkomligheten på Sandbyvägen och Fritjofs väg blir då också begränsad.

Byggtrafik och arbetsområde

Området stängslas in under byggtid. Byggtrafik på Sandbyvägen kan medföra begränsningar i framkomligheten. Inom koloniföreningens område kommer lokala avstängningar ske i samband med arbeten.

Skyltning på plats är gällande under hela byggtiden.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?