Länk till startsidan

Kommunfullmäktige – aktuella beslut maj 2024

Nya avgifter för sotning, satsning på Fäladslyktan och finansiering av det nya avloppsreningsverket Maxima – det är några av frågorna som kommunfullmäktige beslutade om den 23 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Klartecken för finansiering av nytt avloppsreningsverk

I framtiden ska merparten av Lunds avloppsvatten renas i det nya reningsverket Maxima i Malmö, i stället för som i dag Källby reningsverk. Det beslutade Lunds kommunfullmäktige i oktober 2023. VA syd ska bygga och driva reningsverket, och investeringskostnaderna fördelas mellan bolagets medlemskommuner Malmö, Lund, Lomma och Burlöv.

Investeringarna omfattar bland annat ett helt nytt reningsverk och en underjordisk tunnel som ska leda avloppsvattnet från Lund till Malmö. Investeringsutgifterna för anläggningarna beräknas till sammanlagt 17,5 miljarder kronor. För att säkerställa att nödvändig finansiering finns på plats samt se till att kostnaderna fördelas på ett långsiktigt hållbart och rättvist sätt ska VA syd teckna ett investeringsavtal med medlemskommunerna, där dessa förbinder sig att låna ut medel till VA syd för genomförandet. För Lunds del handlar det om knappt 2,8 miljarder kronor, enligt avtalet som kommunfullmäktige nu har godkänt. I slutändan kommer kostnaderna att täckas via användarnas VA-taxor i de berörda kommunerna. I dag betalar villaägare (typhus A) i Lunds kommun 779 kronor per månad i VA-taxa, och lägenhetsinnehavare (hus B) 360 kronor i månaden. Om antalet kommuninvånare är oförändrat år 2035 kommer VA-taxan att öka med 50 procent till dess. Om befolkningen ökar, vilket den väntas göra, blir taxeökningen betydligt lägre eftersom fler personer då delar på kostnaden.

När alla fyra medlemskommuner har godkänt investeringsavtalet väntas VA syds förbundsfullmäktige besluta om genomförandet den 18 juni 2024. Det nya reningsverket beräknas vara färdigbyggt tidigast år 2035.

Läs mer om Lunds framtida avloppsrening på lund.se:

Nya Sjölunda och Maxima blir Lunds framtida avloppsrening

Sotning och brandskyddskontroll blir billigare den 1 juli

Den 1 juli i år får Lundaborna nya taxor för brandskyddskontroll och sotning, eftersom förslaget godkändes av kommunfullmäktige.

Bakgrunden är att kommunen har gjort en ny upphandling av entreprenör som genomför brandskyddskontroller och sotning. Eftersom både fasta och rörliga kostnader blir lägre än med det avtal som gällt sedan 2020 ändras även fastighetsägarens taxor. Sammantaget sjunker taxorna för rengöring/sotning med 16 procent och för brandskydd med 40 procent.

Några exempel:

  • Minuttaxan för brandskyddskontroll sänks från 15,24 till 9,98 kronor per minut
  • Grundavgiften för brandskyddskontroll sänks från 298 till 180 kronor
  • Minuttaxan för sotning sänks från 8,68 till 7,31 kronor per minut
  • Grundavgiften för sotning i småhus under ordinarie sotningstur sänks från 156 till 132 kronor. Sker sotning samtidigt som brandskyddskontroll betalar fastighetsägaren endast grundavgift för den senare. Detta gäller även i dag.

Jätteinvestering i Fäladslyktan godkändes

Skola, kulturskola, idrottande ute och inne, bibliotek, och träffpunkt för äldre – det är många verksamheter som ska rymmas i ett framtida Fäladslyktan på Norra Fäladen. I februari godkändes detaljplanen och nu har kommunfullmäktige godkänt en investering i bygget på 425 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade även att avsätta driftskostnader under projekttiden på 29,8 miljoner kronor.

Lokalinvesteringen beställdes i december 2022 av de tre berörda nämnderna barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Sedan dess har ärendet beretts och beställningarna reviderats för att pressa ner kostnaderna från den ursprungliga kalkylen på 450 miljoner kronor. När Fäladslyktan står klar ska den rymma flera kommunala verksamheter som samsas om lokalerna. Målet är att skapa ett sammanhang där funktionerna samverkar, stärker varandra och fungerar som ett nav för området. Det här planeras att ingå i Fäladslyktan:

  • En grundskola för 450 elever i fem parallella klasser i årskurs 4–6
  • Stadsdelsbibliotek och skolbibliotek
  • Utrymme för kulturskolans undervisning i både musik och andra konstnärliga ämnen
  • Idrottshall och idrottsyta utomhus för både skolidrott och spontanidrott för allmänheten
  • Träffpunkt för äldre, som ersättningslokal när Möllaregårdens träffpunkt rivs.

Fäladslyktan beräknas kunna stå färdigbyggd hösten 2028 och inflyttningsklar våren 2029.

Läs mer om planerna för Norra Fäladen på lund.se:

Norra Fäladen

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 11 juni klockan 08.30.

Uppdaterad:

Dela sidan: