Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 8 maj 2024

Sänkt sotningstaxa, jättesatsning på Fäladslyktan och finansiering av den nya avloppsreningen i Malmö – det är tre av ärendena kommunstyrelsen beslutade om den 8 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Klartecken för finansiering av nytt avloppsreningsverk

I framtiden ska merparten av Lunds avloppsvatten renas i det nya reningsverket Maxima i Malmö, i stället för som i dag Källby reningsverk. Det beslutade Lunds kommunfullmäktige i oktober 2023. VA syd ska bygga och driva reningsverket, och investeringskostnaderna fördelas mellan bolagets medlemskommuner Malmö, Lund, Lomma och Burlöv.

Investeringarna omfattar bland annat ett helt nytt reningsverk och en underjordisk tunnel som ska leda avloppsvattnet från Lund till Malmö. Investeringskostnaderna beräknas till sammanlagt 17,5 miljarder kronor. För att säkerställa att nödvändig finansiering finns på plats samt se till att kostnaderna fördelas på ett långsiktigt hållbart och rättvist sätt ska VA syd teckna ett investeringsavtal med medlemskommunerna, där dessa förbinder sig att låna ut medel till VA syd för genomförandet. För Lunds del handlar det om knappt 2,8 miljarder kronor, enligt avtalet som kommunstyrelsen har godkänt. I slutändan kommer kostnaderna att täckas via användarnas VA-taxor i de berörda kommunerna. I dag betalar villaägare (typhus A) i Lunds kommun 779 kronor per månad i VA-taxa, och lägenhetsinnehavare (hus B) 360 kronor i månaden. Om antalet kommuninvånare är oförändrat år 2035 kommer VA-taxan att öka med 50 procent till dess. Om befolkningen ökar, vilket den väntas göra, blir taxeökningen betydligt lägre eftersom fler personer då delar på kostnaden.

Kommunfullmäktige fattar det slutgiltiga beslutet om investeringsavtalet. Efter att alla fyra kommuner har gjort det väntas VA syds förbundsfullmäktige besluta om genomförandet den 18 juni 2024.

Det nya reningsverket beräknas vara färdigbyggt tidigast år 2035.

Läs mer om Lunds framtida avloppsrening på lund.se:

Framtida avloppsrening

Ja till jätteinvestering i Fäladslyktan

Skola, kulturskola, idrottande ute och inne, bibliotek, och träffpunkt för äldre – det är många verksamheter som ska rymmas i ett framtida Fäladslyktan på Norra Fäladen. I februari godkändes detaljplanen och nu har kommunstyrelsen godkänt en investering i bygget på 425 miljoner kronor. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Lokalinvesteringen beställdes i december 2022 av de tre berörda nämnderna barn- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och vård- och omsorgsnämnden. Sedan dess har ärendet beretts och beställningarna reviderats för att pressa ner kostnaderna från den ursprungliga kalkylen på 450 miljoner kronor. När Fäladslyktan står klar ska den rymma flera kommunala verksamheter som samsas om lokalerna. Målet är att skapa ett sammanhang där funktionerna samverkar, stärker varandra och fungerar som ett nav för området. Det här planeras att ingå i Fäladslyktan:

  • En grundskola för 450 elever i fem parallella klasser i årskurs 4–6
  • Stadsdelsbibliotek och skolbibliotek
  • Utrymme för kulturskolans undervisning i både musik och andra konstnärliga ämnen
  • Idrottshall och idrottsyta utomhus för både skolidrott och spontanidrott för allmänheten
  • Träffpunkt för äldre, som ersättningslokal när Möllaregårdens träffpunkt rivs.

Fäladslyktan beräknas kunna stå färdigbyggd hösten 2028 och inflyttningsklar våren 2029.

Läs mer om planerna för Norra Fäladen på lund.se:

Norra Fäladen

Sänkta taxor för sotning och brandskyddskontroll från 1 juli

Lundaborna får nya taxor för brandskyddskontroll och sotning från och med den 1 juli i år, enligt det förslag som har godkänts av kommunstyrelsen. Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Bakgrunden till de förändrade taxorna är att kommunen har gjort en ny upphandling av entreprenör som genomför brandskyddskontroller och sotning. Eftersom både fasta och rörliga kostnader blir lägre än med det avtal som gällt sedan 2020 ändras även fastighetsägarens taxor. Sammantaget sjunker taxorna för rengöring/sotning med 16 procent och för brandskydd med 40 procent.

Några exempel:

  • Minuttaxan för brandskyddskontroll sänks från 15,24 till 9,98 kronor per minut
  • Grundavgiften för brandskyddskontroll sänks från 298 till 180 kronor
  • Minuttaxan för sotning sänks från 8,68 till 7,31 kronor per minut
  • Grundavgiften för sotning i småhus under ordinarie sotningstur sänks från 156 till 132 kronor. Sker sotning samtidigt som brandskyddskontroll betalar fastighetsägaren endast grundavgift för den senare. Detta gäller även i dag.

Inriktningsbeslut: slå ihop flera förvaltningar till en

Kommunens förvaltningar som är delar i samhällsbyggnadsprocessen ska slås ihop till en. Det är den inriktning som kommunstyrelsen har beslutat att gå vidare med. I första hand handlar det om tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och de delar inom serviceförvaltningen som arbetar med anläggning, drift och skötsel. I beslutet ingår även att undersöka om miljöförvaltningens och renhållningsverkets verksamheter kan ingå i den nya samhällsbyggnadsförvaltningen, liksom att pröva mark- och exploateringsorganisationens hemvist. De delar inom serviceförvaltningen som arbetar med anläggning, drift och skötsel övergår till tekniska förvaltningen från den 1 september i år.

Organisationsförändringarna är en del i uppdraget att effektivisera kommunens arbete. Berörda nämnder, där politikerna fattar beslut, påverkas inte. De behåller sina ansvarsområden och avgränsningar, och kommer alltså att arbeta mot en och samma förvaltning framöver.

För att skaffa en bild av för- och nackdelar med förändringarna har kommunen besökt kommunerna Växjö, Linköping och Uppsala som har organiserat delar av sitt arbete på liknande sätt. I sammanfattningen av förslaget nämns flera fördelar med en gemensam samhällsbyggnadsförvaltning, såsom bättre förutsättningar för att arbeta med Lundabornas möjligheter och utmaningar, bättre möjligheter att ta tillvara medarbetarnas kompetens och bättre förutsättningar för gemensamma prioriteringar. Bland nackdelarna nämns att det breda uppdraget ställer höga krav på ledarskapet, att samarbetet med övriga delar av kommunens organisation riskerar att försämras samt att kommunen är ovan vid organisationsförändringar.

Den nya förvaltningen ska vara inrättad senast den 1 januari 2025, och verksamheterna vara fullt integrerade under 2025.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: