Så här arbetar vi på Spyken

Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden. Vi arbetar med lärande för hållbar utveckling (LHU) utifrån Agenda 2030 och de globala målen. Vi gör det under parollen Hållbara tillsammans.

Hållbara tillsammans!

Spykens mål är att alla elever ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ, ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och har förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle.

Lärande för hållbar utveckling, LHU

LHU och de globala målen ska genomsyra all verksamhet på skolan.

Vi vet att dessa frågor är angelägna framtidsfrågor för gymnasieelever och Spyken har en tradition av att arbeta aktivt med dessa frågor.

På Spyken har tre lärare uppdrag som LHU- koordinatorer. Vi har även en förstelärare med ett särskilt ansvar för LHU-arbetet.

Det finns också en hållbarhetsambassadör i varje klass, det vill säga en elev som har det uppdraget och bevakar och engagerar sig i hållbarhetsfrågor i klasserna. Hållbarhetsambassadörerna utgör ett nätverk på skolan internt och får även externa uppdrag och en utbildning i Agenda 2030.

Hållbara Lund

Vi har nära samarbeten med kollegor i Lunds kommun, Lunds universitet och näringslivet. Tillsammans förverkligar vi Hållbara Lund och skapar en hållbar värld. Läs gärna mer om Hållbara Lund på Lund.se

SPETT – Spykens Elever för Trygghet och Trivsel

Förebyggande och främjande arbete i olika former har funnits på Spyken sedan flera år tillbaka. Sedan 2018 kallas en del av detta arbete för SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel. Gruppen består av två representanter från varje klass, totalt ca 70 klassrepresentanter.

Syftet med verksamheten är att SPETT-elever tillsammans med sina mentorer ska hjälpa till att främja och bibehålla en god sammanhållning och ett gott klassrumsklimat. Syftet med SPETT är också att förebygga och motverka mobbning, rasism, kränkande särbehandling och utanförskap samt ge elevinflytande i skolans förbyggande arbete.

Stärka klassklimat och sammanhållning

SPETT-elever har, tillsammans med mentorer, fokus och uppmärksamhet på hur tryggheten och trivseln är på skolan i allmänhet och i klassen i synnerhet. På schemalagd mentorstid finns möjlighet för SPETT-elever och mentorer att samarbeta kring att stärka klassklimatet och sammanhållningen genom olika aktiviteter.

Under terminen har kuratorerna regelbundna handledningsträffar för SPETT-eleverna. Handledningen sker årskursvis med blandade representanter från olika program och har sin utgångspunkt i olika teman. Biträdande rektor och kurator på respektive program träffar SPETT-eleverna en gång per termin för att diskutera aktuella teman och lyfta upp angelägna situationer för klasserna.

Både handledningen och de programvisa träffarna har som målsättning att stärka elevernas inflytande över det förbyggande och främjande elevhälsoarbetet på Spyken. Syftet är också att SPETT-eleverna ska ge varandra inspiration och stöd i sitt uppdrag.

Målet är, som understryks i Spykens plan mot diskriminering och kränkande behandling, att alla skall alla känna sig trygga och respekterade. Skolan ska karaktäriseras av öppenhet och gemenskap och vara fri från all form av kränkande behandling.

Vår pedagogik handlar om hur Spykens vision lever i det dagliga mötet mellan personal och elever. Syftet med vårt arbete på Spyken är att våra elever ska vara självständiga och ansvarstagande, väl förberedda för fortsatta studier och redo att tänka nytt i en snabbt föränderlig värld.

De ska utveckla sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle.

Vi på Spyken arbetar med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor för framgångsrikt lärande:

 • En trygg och kreativ lärandemiljö där eleven blir sedd och uppskattad
 • Eleven utvecklar förståelse och ansvar för sitt eget lärande genom exempelvis formativt förhållningsätt
 • Elever lär med och av varandra och utvecklas i samspel
 • Eleven möter höga förväntningar och utmaningar utifrån sina förutsättningar och förkunskaper
 • Relationen lärare och elev präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt
 • Undervisningen genomsyras av tydlig struktur där eleven får kontinuerlig återkoppling i förhållande till målen.
 • Eleverna arbetar aktivt med varierande arbetsformer inom kurserna och ämnesövergripande utifrån examensmålen.
 • Eleverna ges förutsättningar att träna analys, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Eleverna ges förutsättningar att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling i samspel med andra.
 • Arbetssätten stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet, initiativ- och problemlösningsförmåga.
 • Skolans organisation möjliggör samarbete och idéutbyte inom kollegiet.
 • Skolan främjar samverkan med högskola och näringsliv.
 • Skolan erbjuder internationella kontakter genom utbyten, besök och konferenser.
 • Skolans lokaler är mysiga och fräscha. Det finns gott om plats att plugga och umgås både ute och inne.

Uppdaterad:

Dela sidan: