Så här arbetar vi

Tillsammans arbetar vi för framgång i en föränderlig värld. Vi arbetar för att eleverna ska få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar. Vi tar avstånd från alla former av kränkningar och arbetar för att få minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet.

Vision

"Tillsammans arbetar vi för framgång i en föränderlig värld" lyder skolans vision. Det innebär att vi ska stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära, få eleverna att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och att ge eleverna en god omvärldsorientering och en realistisk världsbild.

Verksamhetsidé

Polhemskolan ska

 • Stimulera elevernas nyfikenhet och lust att lära.
 • Få eleverna att utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar.
 • Ge eleverna en god omvärldsorientering och en realistisk världsbild.

Lärande

På Polhemskolan vill vi att studierna ska

 • Leda till personlig utveckling.
 • Ge eleverna sammanhang och en helhetsbild i ett globalt perspektiv.
 • Öka elevernas sociala kompetens.
 • Anpassas till olika elever och lärstilar.
 • Främja det livslånga och nyfikna lärandet.
 • Stärka ett kritiskt förhållningssätt samt betonar saklighet och allsidighet.
 • Utveckla elevernas förmåga att ta ansvar för sitt lärande.
 • Förstärka elevernas tolerans och vidsynthet.

Förbud mot diskriminering och plan mot kränkande behandling

Polhemskolan tar avstånd från alla former av kränkningar i enlighet med Diskrimineringslagen SFS 2008:567 och Skollagen SFS 1985:1100 14 a kap. om kränkande behandling.

Skollagen och läroplanen säger att alla som arbetar i skolan ska:

 • Medverka till att utveckla elevens känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor även utanför den närmaste gruppen.
 • Verka i demokratiska arbetsformer där elever, personal och föräldrar har inflytande och är delaktiga.
 • Förankra de demokratiska värdena i syfte att utveckla demokratiska samhällsmedborgare.
 • Aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling av individer eller grupper.
 • Visa respekt för den enskilda individen, och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt.

Lagarna ställer också krav på att varje skola ska arbeta aktivt och målinriktat för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling läsåret 2023-24 Pdf, 206 kB.

Miljöpolicy och mål

 • Verksamheten ska bedrivas med en självklar strävan att få minsta möjliga negativa miljöpåverkan med bibehållen god kvalitet.
 • I utövandet av vår verksamhet ska vi arbeta för resurs- och energihushållning och förebyggande av föroreningar.
 • Undervisningen ska ge eleverna/studerande insikt om hur resurs- och energihushållning kan tillämpas inom såväl yrkesverksamhet som privatliv.
 • Miljöarbetet ska drivas mot ständiga förbättringar med hjälp av ett miljöledningssystem.
 • Vi ska följa relevanta lagar, förordningar och övriga krav såsom kommunens Agenda 21.
 • Alla deltar aktivt i miljöarbetet.

Övergripande miljömål

 • Stärka miljömedvetande, engagemang och handlingsberedskap hos elever/studerande och anställda.
 • Minimera energiförbrukningen.
 • Öka andelen inköpta närproducerade och ekologiska livsmedel.
 • Förbättra avfallshanteringen.
 • Minimera koldioxidutsläppen från transporter.
 • Minimera förbrukningen av icke förnyelsebart material.

Uppdaterad:

Dela sidan: