Polhemskolans historia

Polhemskolan har en 140-årig historia och har sedan 1961 legat på sin nuvarande plats. Skolan är döpt efter Christopher Polhem, en berömd uppfinnare och industrialist som levde på 1700-talet.

Fristående läroanstalt 1861

Det hade i början på 1800-talet gjorts flera försök att i Lund inrätta någon form av Söndags- eller Handtwerksskola för stadens gesäller och lärlingar, "som där någon tid hvarje söndag kunde gratis undervisas".

"Bristen på penningmedel, mästarnas och borgarnas ljumhet och lärgossarnas liknöjdhet för denna högst nyttiga inrättning" gjorde dock att tillvaron blev osäker och kortvarig för dessa skolor, som ännu organisatoriskt var en del av Lunds stads folkskolor.

Utvecklingen blev dock en annan sedan Lunds Stad 1861 beslutat att den nu införda hundskatten skulle användas till en Söndags- och Aftonskola "här i staden" och gett skolstyrelsen i uppdrag att "uppgöra" ett reglemente för en sådan skola.

Det framgår tydligt av paragraf 2 i det reglemente som fastställdes för Söndags- och Aftonskolan i Lunds kommun den 4 december 1861 att en fristående läroanstalt nu inrättats, helt lösgjord från Lunds folkskolor.

"Skolans styrelse utgöres af en direction bestående af ordförande och 4 ledamöter, som för en tid af 3ne år wäljas å sockenstämma, och som det ensamt tillkommer att utse lärare, bestämma fördelningen af de medel, som communen anslår?"

Skolan "trädde i werksamhet med 177 inskrifne elever " vårterminen 1862 och med ändamål att meddela undervisning uti skrifning, rättstafning, räkning, geometri, mekanik samt linear-, byggnads-, möbel- och frihandsteckning, jämte enkelt bokhålleri.

Sedan dess och under sin 140-åriga och växlingsrika historia som teknologisk läroanstalt har skolan uppträtt under flera namn och lånat hus på åtskilliga håll i staden innan adressen 1961 blev Trollebergsvägen och namnet 1966 blev Polhemskolan.

Vindflöjel ska uppmärksamma historien

För att uppmärksamma skolans historia, personer och tilldragelser har det på taket till byggnad 2 satts upp ett symboliskt kännetecken i form av en vindflöjel, som arkitekten Yngve Lundquist och vår institutionstekniker Bruno Boman skapat.

Vindflöjeln kröns av Christopher Polhems berömda knut och bär i sin akter siluetten av en hund, ärad som skolans förste välgörare, samt visar i tydlig genombrytning de historiska årtalen 1861 och 1961.

Av alla händelser som berört vår skola i det förflutna och som kan anses ha inneburit en alldeles särskild påverkan, så är givetvis skolans tillkomst och senare etablering i nuvarande skolkvarter de tydliga milstolparna.

Svartvitt foto av en stor stenskola i fyra våningar. En grupp män i mörka kläder står framför ingången.
Klosterskolan (Nya Västra Folkskolan), idag Polhemskolan 1912

Polhems Jubileumsbok

Vill du beställa ett exemplar av vår jubileumsbok mejlar du polhemskolan@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan: