Länk till startsidan

Upphandling och gällande avtal

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller i ett enskilt köp.

Aktuella upphandlingar

Här hittar du aktuella upphandlingar

Gällande avtal

Här hittar du alla gällande avtal för Lunds kommun.

Gällande avtal

Ramavtal

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial och livsmedel. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar för flera förvaltningar eller bolag

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning eller ett kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsenheten. I övriga fall görs upphandlingarna ofta av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Etiska krav i upphandlingar

Lunds kommun har beslutat att etiska krav ska ställas i de upphandlingar där det föreligger risk för brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan.

Lunds kommun följer i första hand upp kraven genom dialog med leverantören, men har också möjlighet att göra stickprovsinspektioner i leverantörskedjan via SKL Kommentus Inköpscentral.

Inköps- och upphandlingspolicy

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har antagit flera styrande dokument som reglerar hur inköps- och upphandlingsfrågor ska hanteras inom Lunds kommun.

Policyn anger mål och organisation för inköps- och upphandlingsfrågor:

  • Kommunfullmäktige beslutar om mål och organisation.
  • Kommunstyrelsen anger riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas.
  • Nämnd/styrelse sätter upp en intern organisation för inköps- och upphandlingsarbetet.
  • Upphandlingsenheten gör kommunövergripande upphandlingar.
  • Ansvarig inköpare är utsedd att beställa och göra direktupphandlingar.

Kontakta inköps- och upphandlingsenheten

E-post: upphandling@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?