Länk till startsidan

Lunds kommun har ett nytt ramverk för gröna obligationer

Lunds kommun har sedan år 2017 gett ut gröna obligationer för att låna pengar till klimatsmarta projekt som kan driva på utvecklingen mot ett mer hållbart Lund. Nu finns ett uppdaterat ramverk som tar hänsyn till EU:s taxonomi för hållbara investeringar och som erbjuder en större bredd av projekt som kan finansieras med gröna obligationer.

En stor skola omges av en grön skolgård.

Annette Henriksson och Elin Dalaryd har arbetat fram det nya ramverket, som beskriver vilka investeringar som kommunen kan finansiera genom gröna obligationer.

– Det nya ramverket ligger mer i tiden och visar kommunens höga ambitioner med klimatarbetet. Genom att sträva efter att våra projekt överensstämmer med EU:s taxonomi för miljömässigt hållbara investeringar, blir det både tydligare och mer attraktivt för investerare att låna ut pengar till Lund, säger Annette Henriksson, finansekonom i Lunds kommun.

Att ramverket nu lyfter EU:s taxonomi gör det möjligt för investerare att jämföra Lunds kommuns projektkategorier och hållbarhetskrav med de som tagits fram inom EU. En andra nyhet är att VASYD har gått med i samarbetet, vilket innebär att vi kan låna grönt till projekt i Lund som VASYD planerar genomföra. En tredje nyhet är att vi ställer hårdare krav för nybyggnationsprojekt som finansieras grönt. Förutom att klara krav kring energieffektivitet, måste projekten också klara krav på en maximal mängd koldioxidutsläpp per kvadratmeter som byggnaden får ge upphov till.

– Med det nya ramverket kan vi erbjuda en större bredd av projekt som finansieras grönt. Till exempel ser vi ett ökat intresse att investera i klimatanpassningsåtgärder, vatten och avlopp. Vi har även flera energibesparingsprojekt på gång. Bland annat kommer renoveringen och upprustningen av Lunds kommuns fastighetsbolags bostäder på Klostergården att finansieras grönt. En investering som beräknas ge en energibesparing på cirka 40 procent. Men även byte av gatubelysning till LED och installationer av solceller på verksamhetslokalers tak finns med bland kommunens gröna investeringar, säger Elin Dalaryd, miljöstrateg i Lunds kommun.

Intresset att investera i Lunds gröna obligationer är stort. Efter en presentation av det nya ramverket valde kommunen att emittera en grön obligation. Kommunen fick in bud på över 2 miljarder kronor från investerare, men valde att vid detta tillfälle låna 700 miljoner till kommande projekt.

Vad innebär EU:s taxonomi för hållbara investeringar?

Taxonomin är ett verktyg för att identifiera miljömässigt hållbara investeringar. Det är ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, som syftar till att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar. EU:s gröna taxonomi förordning antogs 2020, för att nå EU:s klimatmål och målsättningarna inom EU:s gröna tillväxtstrategi.

Uppdaterad:

Dela sidan: