Länk till startsidan

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut maj 2024

Delårsrapport visar ett underskott, vård- och omsorgsnämnden vill förbättra utemiljön och yttrande på motion för bättre utemiljö. Det var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 21 maj.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport visar på ett underskott

Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsplan och internbudget baseras på kommunfullmäktiges beslut i november 2023. Efter fyra månader är helårsprognosen ett underskott på 12,2 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på 0,45 % mot ramen. Underskottet beror främst på höga lönekostnader inom framförallt särskilt boende. Underskott finns även inom boende LSS och hemvården men uppvägs av överskott inom andra enheter inom samma verksamhetsområden.

Vård- och omsorgsnämnden vill förbättra utemiljön

Vård- och omsorgsnämnden kommer att ansöka om 50 000 kronor från Lunds kommuns miljöanslag. Nämnden vill arbeta för en bättre utemiljö genom att plantera träd som kan ge skugga vid Diabasens dagliga verksamhet. Åtgärderna kan knytas till det prioriterade målområdet Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i LundaEko. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att nämnden ansöker om medel från miljöanslaget för att bedriva projektet.

Yttrande på motion för bättre utemiljö

Kommunstyrelsen har skickat motionen ”Inventera och förbättra utemiljön på Lunds särskilda boenden” till vård- och omsorgsnämnden för svar.

Under beredningen har det framkommit att vård och omsorgsförvaltningen och LKF redan har ett etablerat och väl fungerande samarbete kring utemiljöerna vid särskilda boenden. Parterna kommer att fortsätta arbetet med att inventera behoven och göra en kostnadsuppskattning för respektive trädgård.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: