Länk till startsidan

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i maj 2024

Delårsrapport per april, övertagande av framtida drift av Sparbanken Skåne Arena, en motion, ett lundaförslag och två skrivelser var de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde 16 maj 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Delårsrapport per april 2024

Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av kultur- och fritidsnämndens arbete under perioden januari-april 2024 om betydelsefulla händelser, måluppfyllelse, ekonomisk ställning och väsentliga personalförhållanden. Nya omständigheter och oväntade händelser har krävt snabba omställningar för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Branden i Skrylle, beslutet om ett nytt sjukhus på Smörlyckan och uppsägningen av driftsavtalet för Stadshallen har satt verksamheterna på prov och visat deras förmåga att hantera utmaningar. Samtidigt pågår en långsiktig omställning i mer ordnade former. Arbeten med hållbar resursanvändning på biblioteken och långsiktig finansiering av offentlig konst pågår. Ungdomsverksamheten har omorganiserats med nya enheter och verksamhetsindelning. Dessutom förstärks samarbetet mellan olika förvaltningar kring skötsel av idrottslokaler, digital delaktighet och förskolebiblioteken.

Kultur- och fritidsnämnden beräknar ett underskott på minus 3 mnkr. Detta är till stor del på grund av intäktsbortfall under den period Högevallsbadet har stängt under sommaren för renovering och uppgradering av energisystem. Nämnden önskar därför att kommunstyrelsen tar ställning till om nämnden ska göra fler ändringar i verksamheten, trots de konsekvenser det innebär för att täcka underskottet till följd av renoveringen. Nämnden beslutade att anta delårsrapporten per april 2024 och skickar över den till kommunstyrelsen.

Framtida drift av Sparbanken Skåne Arena

Lunds kommun vill utveckla idrottslivet, kulturlivet och Lund som evenemangsstad. Platser och lokaler är viktiga för detta. Sparbanken Skåne Arena har stor potential att stärka idrotten och kulturen i Lund. Kultur- och fritidsnämnden vill ta över verksamheten och hyreskontraktet för Arenan, och ser en sådan långsiktig lösning som nödvändig. Befintlig verksamhet ska bibehållas och utvecklas. Inför föreslaget övertagandet 1 januari 2025 behöver dels juridiska frågor lösas i samråd med kommunkontoret, dels avtal med föreningar.

Arenaområdet är viktigt för utvecklingen av Idrottsstråket, som ska stärka Lund som idrottsstad och skapa en ny nod i södra Lund med bra infrastruktur för idrott och fysisk aktivitet. För att Idrottsstråket ska bli verklighet behövs ersättningslokaler, särskilt när Bollhuset omvandlas, för att föreningarna kan fortsätta sin verksamhet. Skolorna i området behöver också idrottslokaler, särskilt med en ny gymnasieskola som ökar behovet (tillfälliga hallar, Heddahallarna, används just nu för att hantera detta.).

Sammantaget vill kultur- och fritidsnämnden säkra en lösning som är hållbar och långsiktig för Arenan. Där Arenan är ett verktyg för att utveckla idrottslivet, kulturlivet och Lund som evenemangsstad. Nämnden beslutade att godkänna förslaget och ärendet går nu vidare för beslut i kommunstyrelsen.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: