Pedagogisk idé

Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden. Genom Lärande för hållbar utveckling och samarbeten med lärare, skolor och organisationer i andra länder skapar vi arenor för kunskapande, kompetensutbyten och positiva erfarenheter!

Projekt och engagemang på stabil pedagogisk grund

Vår pedagogik handlar om hur Spykens vision lever i det dagliga mötet mellan personal och elever. Syftet med vårt arbete på Spyken är att våra elever ska vara självständiga och ansvarstagande, väl förberedda för fortsatta studier och redo att tänka nytt i en snabbt föränderlig värld.

På Spyken utvecklar eleverna sin handlingskompetens så att de på ett medvetet sätt kritiskt kan värdera olika alternativ och ta ställning i frågor som rör hållbar utveckling och ha förmåga att aktivt delta i arbetet att nå ett hållbart samhälle.

Vi på Spyken arbetar med att utveckla elevernas kunskaper och förmågor för framgångsrikt lärande:

 • En trygg och kreativ lärandemiljö där eleven blir sedd och uppskattad
 • Eleven utvecklar förståelse och ansvar för sitt eget lärande genom exempelvis formativt förhållningsätt
 • Elever lär med och av varandra och utvecklas i samspel
 • Eleven möter höga förväntningar och utmaningar utifrån sina förutsättningar och förkunskaper
 • Relationen lärare och elev präglas av öppenhet, lyhördhet och ömsesidig respekt
 • Undervisningen genomsyras av tydlig struktur där eleven får kontinuerlig återkoppling i förhållande till målen.
 • Eleverna arbetar aktivt med varierande arbetsformer inom kurserna och ämnesövergripande utifrån examensmålen.
 • Eleverna ges förutsättningar att träna analys, reflektion och kritiskt tänkande.
 • Eleverna ges förutsättningar att bli medvetna om sitt eget lärande och sin utveckling i samspel med andra.
 • Arbetssätten stimulerar och utvecklar elevernas kreativitet, initiativ- och problemlösningsförmåga.
 • Skolans organisation möjliggör samarbete och idéutbyte inom kollegiet.
 • Skolan främjar samverkan med högskola och näringsliv.
 • Skolan erbjuder internationella kontakter genom utbyten, besök och konferenser.
 • Skolans lokaler är mysiga och fräscha. Det finns gott om plats att plugga och umgås både ute och inne.
Korridor med elev som passerar kanvastavlor med de globala målen

SPETT stärker klassklimatet och sammanhållningen

Förebyggande och främjande arbete i olika former har funnits på Spyken sedan flera år tillbaka. Sedan 2018 kallas en del av detta arbete för SPETT – Spykens Elever för Trygghet & Trivsel. Gruppen består av två representanter från varje klass, totalt ca 70 klassrepresentanter.

Syftet med verksamheten är att SPETT-elever tillsammans med sina mentorer ska hjälpa till att främja och bibehålla en god sammanhållning och ett gott klassrumsklimat. Syftet med SPETT är också att förebygga och motverka mobbning, rasism, kränkande särbehandling och utanförskap samt ge elevinflytande i skolans förbyggande arbete.

SPETTs uppdrag

SPETT-elever har, tillsammans med mentorer, fokus och uppmärksamhet på hur tryggheten och trivseln är på skolan i allmänhet och i klassen i synnerhet. På schemalagd mentorstid finns möjlighet för SPETT-elever och mentorer att samarbeta kring att stärka klassklimatet och sammanhållningen genom olika aktiviteter.

 

Kuratorerna håller i regelbundna handledningsträffar för SPETT-eleverna. Handledningen sker årskursvis med blandade representanter från olika program och har sin utgångspunkt i olika teman. Biträdande rektor och kurator på respektive program träffar SPETT-eleverna en gång per termin för att diskutera aktuella teman och lyfta angelägna frågor.

Både handledningen och de programvisa träffarna har som målsättning att stärka elevernas inflytande över det förbyggande och främjande elevhälsoarbetet på Spyken. Syftet är också att SPETT-eleverna ska ge varandra inspiration och stöd i sitt uppdrag.

 

Målet är, som understryks i Spykens plan mot diskriminering och kränkande behandling, att alla skall alla känna sig trygga och respekterade. Skolan ska karaktäriseras av öppenhet och gemenskap och vara fri från all form av kränkande behandling.

Hållbara tillsammans!

På Spyken arbetar vi med de Globala målen i ett brett perspektiv med olika återkommande projekt under året. Under devisen "Hållbara tillsammans" synliggör vi vårt hållbarhetsarbete och hur det löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet.

Några av de projekt som våra elever tar del av under sina år på Spyken är Världsvattendagen, Musikhjälpen, FN-rollspel, Young Science Parliament samt Att påverka med estetik. Våra tre hållbarhetskoordinatorer har tid avsatt i sina tjänster för att tillsammans med vårahållbarhetsambassadörer koordinera våra skolövergripande hållbarhetsprojekt.

Hållbarhetskoordinatorer

På Spyken har tre lärare uppdrag som LHU- koordinatorer och det finns en hållbarhetsambassadör i varje klass. Hållbarhetsambassadörernas uppdrag är att bevaka och driva hållbarhetsfrågor. När de tillträder sitt uppdrag får de en utbildning och under sin gymnasietid har regelbundna nätverksträffar som leds av hållbarhetskoordinatorerna. Några exempel på projekt som drivs av hållbarhetsambassadörerna är Musikhjälpen och klädbytardagar.

Hållbara Lund

Vi har nära samarbeten med kollegor i Lunds kommun, Lunds universitet och näringslivet. Tillsammans förverkligar vi Hållbara Lund och skapar en hållbar värld.

Hållbara Lund på Lund.se

 

Hållbarhetsambassadörer i varje klass

På Spyken har vi en hållbarhetsambassadör i varje klass. Hållbarhetsambassadörerna väljs i årskurs ett och får en utbildning när de tillträder sitt uppdrag. De träffas regelbundet tillsammans med skolans hållbarhetskoordinatorer. Deras uppdrag är att arbeta med olika intressegrupper och skapa aktiviteter på skolan. Exempel på aktiviteter som hållbarhetsambassadörerna samordnar är klädbytardagar, matsvinnstävlingar och musikhjälpen. Vi samarbetar också med Naturskyddsföreningen. För mer information kan du kontakta vår hållbarhetskoordinator Elisabeth Karlström: elisabeth.karlstrom@lund.se

Historien bakom Hållbara tillsammans

Under två läsår (2016-2018) samarbetade Spyken med Naturskyddsföreningen samarbetat och Lunds kommun i pilotprojektet Hållbara tillsammans. Projektet har haft som mål att främja skolans arbete med lärande för hållbar utveckling (LHU) och utmynnade i en rapport som presenterades vid en slutkonferens med interna och externa deltagare.

Under devisen "Hållbara tillsammans" synliggör vi vårt hållbarhetsarbete och hur det löper som en röd tråd genom hela vår verksamhet. I Naturskyddsföreningens rapport om vårt samarbete kan du läsa mer om projektet.

Naturskyddsföreningens rapport

Internationella Erasmusprojekt

Spyken är Erasmusackrediterade och det ger oss möjlighet att ingå i flera EU-finasierade internationella utbyten per år fram till och med 2027. Vi är ackrediterade inom elevhälsa och demokrati, så projekten har fokus på de globala målen nummer 3 "God hälsa och välbefinnande" samt nummer 10 "Minskad ojämlikhet".

Erasmus+

EU flagga med Erasmus+ citat

SHADE

Under 2023 startade vi upp vårt senaste Erasmus+-projekt, Students Health Agency Democratic Endeavour -SHADE.

SHADE är ett eTwinning projekt mellan en skola i Garmisch Partenkirchen och Spyken där elever utformat lektionsplaneringar och andra samarbeten för att bidra till en mer hållbar skolgång där stress och upplevd psykisk ohälsa står i fokus. Eleverna har fått tillgång till verktyg för att träna sin resiliens i relation till skolstressrelaterad psykisk ohälsa.

Kommande projekt

I kommande projekt 2024/25 har Spyken utbyte med en skola i Tipperary, Irland samt Marseille i Frankrike och fortsätter med arbetet kring resiliens och demokrati.

Avslutade Erasmusprojekt

Under årens lopp har Spyken deltagit i många spännande internationella projekt. Två av dem är Erasmus+-projekten "Think Smart - Act Green" och "Multilingualism for a sustainable society" som avslutades läsåret 2023/2024. Projekten har bidragit med en djupare förståelse för de globala målen i ett större, internationellt perspektiv samt bidragit till medvetenhet om vikten av samarbete för en hållbar framtid.

Think Smart - Act Green

I projektet med elevutbyten som pågick under åren 2020-2024 ingick lärare från Österrike, Grekland, Italien, Spanien och Portugal tillsammans med tre Spyken-lärare.

Projektet handlade om klimatförändringar och hur vi tillsammans med elever kan förvärva, utveckla och förbättra våra kunskaper och strategier om hur vi tar upp ämnet i klassrummet på olika sätt. Erasmusprojektets webbsida eller kontakta Maria Sköldborn.

Erasmusprojektets hemsida

maria.skoldborn@lund.se

Multilingualism for a sustainable society

I september 2017 startade vårt treåriga projekt här på Spyken i Lund, ett projekt där språklärare i franska, spanska och tyska från Spyken samarbetar med lärare från Italien, Portugal och Tyskland. Lunds Universitet ingår som en viktig partner genom SOL (Språk- och litteraturcentrum) och Céline Rocher Hahlin, vars forskning handlar om motivation inom språkinlärning.

Projektet handlar om hur man kan öka elevernas motivation att läsa främmande språk. EU:s målsättning är att alla ska lära sig två språk utöver modersmålet. Under våra workshops kommer vi tillsammans utifrån några strategier för ökad motivation att arbeta fram olika lektionsaktiviteter att använda i våra språkgrupper. Som gemensamt ämnesinnehåll för de aktiviteter vi genomför i språkundervisningen har vi valt ut ett av de globala FN-målen 2030 för varje termin.

För mer information kan du läsa på projektwebben för Multilingualism eller kontakta Lina Pfeiffer.

lina.pfeiffer@lund.se

Till Multilingualisms projektwebb

Uppdaterad:

Dela sidan: