Länk till startsidan

Mer levande stadskärna med en ny strategi

Ett steg mot att omforma Lunds stadskärna och höja attraktiviteten togs när kommunfullmäktige antog en strategi för utveckling av stadskärnan. I planen ligger nu att fylla de så kallade lucktomterna, göra stråken tydligare och trygga samt få in mer grönska i stadskärnan.

Centrum gågatan

För att Lunds stadskärna ska bli än mer attraktiv har behovet uppstått av en helhetsbild som visar sammanhang och där enskilda objekt inte hanteras var för sig. Därför har en övergripande strategi för utveckling av stadskärnan tagits fram – en strategi som kommunfullmäktige nu har sagt ja till.

Lunds stadskärna har unika kvaliteter med sin tusenåriga historia, samtidigt finns stor potential att förtäta och vitalisera staden. I strategin pekas lucktomter ut där det är möjligt att bygga nya hus eller skapa evenemangs- och mötesplatser för Lundaborna. Även de viktiga stråken genom staden lyfts fram, med målet att det ska bli enklare och mer intuitivt både för Lundabor och besökare att röra sig genom stadskärnan.

Tunga aktörer bakom avsiktsförklaring

Strategin betonar vikten av kontinuerligt arbete för att bevara stadens attraktivitet och vitalitet. Lund har kraftsamlat och ett unikt samarbete har präglat processen, där tunga aktörer som handelsföreningen, fastighetsföreningen Lund city, Statens fastighetsverk, universitetet, Jernhusen och kommunen har gått samman kring en gemensam avsiktsförklaring och strategi för stadskärnans utveckling.

­– Detta är ett historiskt beslut. Aldrig tidigare har en så skarp utvecklingsstrategi för stadskärnan tagits fram. Dess främsta styrka är det breda engagemang som funnits i framtagandet och det breda politiska stöd som finns för den. Detta blir grunden för en mycket positiv utveckling, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

­– Förarbetena till strategin för Lunds stadskärna togs fram under förra mandatperioden och det arbetet har utvecklats vidare den här mandatperioden på ett positivt vis. Strategin har dessutom tagits fram med brett stöd med andra viktiga aktörer i stadskärnan. Lunds tusenåriga stadskärna ska bli mer trivsam, trevligt och attraktivt än idag både för lundabor och besökare, säger Philip Sandberg (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Bilarnas plats i centrum behandlas också, tanken är att de oskyddade trafikanterna tydligare ska prioriteras i stadskärnan. Fordonstrafiken ska ske med hänsyn till aktiviteter och rörelsefrihet för gående och vistelse. Särskilda zoner, där boende-, besöks- och tillgänglighetstrafik tillåts utvecklas och utökas på de gåendes och cyklandes villkor med ambition om sänkt hastighet och mindre genomfartstrafik, ska utvecklas. Genom att prioritera korttidsparkering framför bilar som står still hela dagar är ambitionen att handeln och stadslivet ska gynnas och kunna utvecklas. Det ska fortfarande vara möjligt att köra i låg fart till stadskärnans butiker och parkera en kort stund i närheten. Men tanken är att den som vill stanna en längre tid ska ha möjlighet att parkera i utkanten av stadskärnan. Fördelarna det ger är en trevligare och tryggare stadsmiljö med mer plats för sådant som lockar besökare, till exempel butiker, evenemang och uteserveringar, vatten och grönska.

Vilda idéskisser och långtgående planer

Med strategin följer också en idékatalog som visar hur valda platser i stadskärnan skulle kunna utvecklas. Till exempel finns skisser på hur huset vid hörnan vid centralstationen och Clemenstorget kan byggas om, hur Mårtenstorget kan utvecklas med mer folkliv och en mer publik saluhall.

– En del är verkligen bara vilda idéskisser som syftar till att känna efter hur vi vill utveckla stadskärnan, för andra platser har vi kommit längre och börjat prata med fastighetsägaren. Samarbete är nödvändigt, Lunds kommun äger ju inte stadskärnan själv, vi är så många som delar på den, säger Hans Juhlin, stadsbyggnadsdirektör på Lunds kommun.

Tillsammans med berörda bolag och externa aktörer ska kommunen nu upprätta en handlingsplan för att genomföra insatser i stadskärnan utifrån strategin, har kommunfullmäktige beslutat.

Uppdaterad:

Dela sidan: