Länk till startsidan

Lundaföretagare ger höjt betyg till kommunens företagsklimat

Företagsklimatet i Lund har fortsatt positiv utveckling och får högre betyg av lundaföretagare än förra året. Kommunen förbättrar sin rankingplacering och placerar sig på plats 99, bland drygt 213 deltagande kommuner i Sverige. Det visar Sveriges kommuners och regioners årliga företagsklimatundersökning som presenteras idag.

Människor rör sig förbi en uteservering på Mårtenstorget en solig sommardag
Resultatet för kundnöjdheten inom myndighetsområdet markupplåtelse har förbättrats markant sedan förra året.

Det är elfte gången som mätningen av företagarnas nöjdhet med kommunernas service i landet genomförs. I undersökningen har företagen fått säga sitt om kommunens service inom bland annat bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Resultaten presenteras i rapporten Öppna jämförelser - Företagsklimat 2023.

  • Som helhet får Lunds kommun kundnöjdhetsindex (NKI) 76 på en hundragradig skala, där NKI 70-80 motsvarar ett gott betyg och NKI 80 eller mer en mycket hög kundnöjdhet.
  • Det kommunövergripande resultatet är två enheter bättre än förra årets NKI 74. På två år har kommunens kundnöjdhetsindex ökat med hela sex enheter.
  • Kommunens betyg är i år högre än genomsnittsbetyget i riket och regionen. Lund placeras sig på plats åtta bland de 14 städer som är av liknande storlek och som vi brukar jämföra oss med.

Godkänt i ny mätning om upphandling

Kommunen medverkar för första gången i en likartad mätning avseende upphandlingsområdet, där enkäten är snarlik men frågorna skiljer sig en del från den ordinarie mätningen. Företagens bedömning av upphandlingsområdet, nöjd upphandlings-index (NUI), landar på ett godkänt betyg med NUI 63.

– Resultatet för upphandlingsområdet ligger i linje med genomsnittet i landet. Det är en värdefull ögonblicksbild som bekräftar vår egen uppfattning om utvecklingsområden som vi redan jobbar med, till exempel uppföljning av avtal där vi idag har låg kundnöjdhet. Mätningen ger oss möjlighet att lyssna in näringslivets uppfattningar för att sedan fördjupa oss och undersöka hur vi kan bli ännu bättre, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Högst betyg inom serveringstillstånd och stor förbättring inom markupplåtelse

Högst betyg får Lund inom myndighetsområdet serveringstillstånd, med NKI 91 vilket är högt över genomsnittet i riket och regionen. Myndighetsområdet markupplåtelse har utvecklats starkt sedan föregående år och ökar med tio enheter till årets NKI 78.

När det gäller de specifika delfrågorna i undersökningen får kommunen extra mycket ros när det gäller kommunens attityd och bemötande i myndighetsutövningen. Mest ris får fortsatt kommunens webbinformation samt information om processen och rutinerna för ärendet.

– Det är glädjande att se att serveringstillstånd och markupplåtelse får högt betyg och fortsätter utvecklas. Servicen till företag har hög prioritet. Det ska vara enkelt att driva företag i Lund. Därför tar vi till oss och ska förbättra oss inom de områden där vi inte är tillräckligt bra, säger Rasmus Törnblom, kommunstyrelsens vice ordförande

Boden är bäst i landet med NKI 91. Leksand och Kalix är ytterligare två kommuner som placerar sig bland topp tre bästa i landet, med NKI 88 respektive NKI 86.

SKR:s rapport: Öppna jämförelser - Företagsklimat 2023

Fakta om mätningen

  • Lunds kommun medverkar sedan år 2014 i den nationella företagsklimatundersökningen, som samordnas via Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna.
  • Drygt 390 företag, av drygt 37 700 företagare i landet, har tyckt till om Lunds kommuns myndighetsutövning inom fem myndighetsområden: bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll, serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • Sedan år 2023 medverkar Lunds kommun även i undersökning av upphandlingsområdet. 105 kommuner i landet medverkade år 2023 i denna undersökning.
  • Mätningen genomförs i samverkan med Stockholms Business Alliance (SBA). När en kommun har ett NKI/NUI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat. År 2023 medverkade 213 kommuner samt 14 förbund/gemensamma förvaltningar.
  • De lika stora kommuner som Lunds kommun jämför sig med är Borås, Gävle, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Jönköping, Linköping, Nacka, Norrköping, Umeå, Västerås, Södertälje och Örebro.
  • Mer om undersökningen: Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Uppdaterad:

Dela sidan: