Länk till startsidan

Färre bänkar vid busstorget på Bankgatan

Under hösten 2023 togs brädorna bort i de bänkar som står uppställda på parkmarken runt busstorget vid Bankgatan. Syftet var att se hur det påverkade busstorgets roll som tillhåll.

Flygfoto över busstorget vid Bankgatan i Lund.

Åtgärden att ta bort brädorna i bänkarna runt busstorget vid Bankgatan skedde som ett led i kommunens och Polisens trygghetsarbete. En del av detta arbete handlar om att kartlägga platser för tillhåll och föreslå åtgärder. Syftet med just denna åtgärd var att undersöka om otryggheten på platsen skulle minska om de undanskymda sittmöjligheterna försvann.

För att öka tryggheten på en plats är god belysning och en välhållen vegetation viktiga verktyg. Att se över andra förutsättningarna för att platsen ska kunna utvecklas till att bli ett tillhåll är naturligtvis också viktigt. Mot denna bakgrund har nu beslut tagits om att endast behålla en bänk i den norra delen av busstorget. Borttagandet av övriga bänkar kommer att ske snarast.

Uppdaterad:

Dela sidan: