Länk till startsidan

Framtidsplan klar för Stångby och Vallkärra

Förbättrad trafiksäkerhet, fler gång- och cykelbanor, en egen högstadieskola och en försiktig utbyggnadstakt med respekt för bykänslan. Stångby- och Vallkärrabornas viktigaste prioriteringar för framtiden har samlats i kommunens femte och sista Framtidsplan.

Blå trafikskylt med texten Stångby med åkrar och väg i bakgrunden, en solig sommardag.

Framtidsplan för Stångby och Vallkärra är resultatet av ett årslångt projekt där Lunds kommun tillsammans med cirka 400 personer som bor och verkar i området vill utveckla framtidens Stångby och Vallkärra med omnejd. Synpunkter och förslag har samlats in genom enkäter, möten, skolbesök och telefonintervjuer. Nu redovisas de i Framtidsplan Stångby och Vallkärra tillsammans med en beskrivning av nuläget, vilka förutsättningar som råder och vilka redan existerande planer som påverkar utvecklingen framöver.

Fem områden har kommit fram som särskilt viktiga i dialogerna: Kollektivtrafik och infrastruktur, utbyggnad och bostäder, samhällsservice och välfärd, mötesplatser och service samt natur, hållbarhet, miljö och klimat.

– Det är väldigt viktigt att lyssna in och involvera de boende i Stångby och Valkärra. Därför är det glädjande att det varit oerhört bra uppslutning i det här arbetet. Nu stärker vi attraktiviteten på orterna genom att göra de goda idéerna verkliga, säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kommunstyrelsen har nu godkänt Framtidsplan för Stångby och Vallkärra och uppmanat berörda nämnder och kommunala bolag att förverkliga de förslag till åtgärder som står i planen. Fokus Stångby och Vallkärra avslutas, och därmed sätts punkt för det sista av kommunens fem ortsutvecklingsprojekt. Sedan 2010 har motsvarande insatser genomförts i Genarp, Veberöd, Dalby och Södra Sandby.

– De som har deltagit i projekten har visat sig vara rätt så nöjda med områdena de bor och verkar i, och det är så klart glädjande. Genom att lyssna på deras synpunkter och behov blir vi bättre rustade för att utveckla kommundelarna i framtiden och zooma in på det som upplevs vara viktigast att arbeta vidare med på olika sätt, säger Christoffer Nilsson, kommundirektör.

Åtgärder som föreslås i Framtidsplan Stångby och Vallkärra

  • Fortsätta att utreda stadsbusslinjenätet, och önskemålet om att koppla ihop östra Stångby med Norra Fäladen
  • Försöka få till medfinansiering av åtgärder som bidrar till att utveckla en supercykelväg mellan Lund och Stångby
  • Gynna samordningen och utvecklingen av infrastruktur för cykelvägar
  • Undersöka om det finns platser som inte kommer att bebyggas i närtid och därför kan användas till utomhusbanor och andra tillfälliga aktiviteter
  • Jobba aktivt för genomförandet av beträdor (som innebär att remsor mellan åkrarna görs tillgängliga för allmänheten att promenera på) och utveckling av gröna kopplingar mellan byar och till omgivande grönmiljöer
  • Stärka utvecklingen av mötesplatser i befintliga lokaler
  • Förbättra möjligheterna att hyra lokaler
  • Möjliggöra utveckling av lokalt näringsliv och kommersiell service
  • Utveckla miljöer som komplement till den stadsdelspark som planeras att stå färdig 2023, exempelvis nya naturstråk och platser som underlättar för olika evenemang eller aktiviteter.

Uppdaterad:

Dela sidan: