Länk till startsidan

Ideon och Medicon får park,
torg och en promenad för idéer

En man och en kvinna står på en spårvagnshållplats i en park i höstfärger. Stora byggnader syns i bakgrunden.
Daniel Wasden är planeringsledare på stadsbyggnadskontoret och Sara Grafström är projektsamordnare för utvecklingen av Ideon- och Mediconområdet för tekniska förvaltningen i Lunds kommun.

Åker du spårvagn till Ideon-Mediconområdet och hoppar av vid hållplatsen Ideontorget, hamnar du mitt i den innovativa stadsdelens centrum. Än finns här mest stora byggnader för kontor och forskning och inte så mycket stadsliv eller grönska. Men det kommer att ändra sig de närmaste åren.

Lunds kommun har tagit fram strategier för områdets långsiktiga utveckling. Det har gjorts i nära dialog med fastighetsägarna på Ideon-Mediconområdet.

Just nu konkretiseras planerna för området på flera platser. Medicon village har byggt en stor kontorsbyggnad - The Spark - samt ett torg och en cancerklinik. Mitt över gatan från Medicon bygger Peab bostadsrätter - Scheele Promenad. På ena sidan har boende redan flyttat in. Blekingska nationen uppför 200 nya studentbostäder på Ole Römers väg.

En stor byggnad i vitt och ljusgult avtecknar sig mot en blå himmel. Framför huset står ett grönt träd.
Medicon-Village har byggt ett nytt kontorshus - The Spark.

Kommunen bygger mellanrum

Lunds kommun ser till att mellanrummen i form av gator, torg och parker hänger med och får en fin utformning. Målet är att Ideon och Mediconområdet ska bli mer stadslikt och inbjudande med nya allmänna platser, gröna promenader och trevliga park- och gaturum för den som går, cyklar eller stannar till.

Sara Grafström är projektsamordnare för utvecklingen av Ideon- och Mediconområdet för tekniska förvaltningen i Lunds kommun och Daniel Wasden är planeringsledare på stadsbyggnadskontoret. De tar med oss på en vandring i framtidens Ideon och Medicon, där vi än så länge får försöka se en del av förändringarna för vår inre syn. Men om några år kommer stadsdelen att se helt annorlunda ut.

Ideontorget ska bli stadsdelens samlingsplats

- Vi kan börja med Ideontorget, säger Sara Grafström. Spårvägens hållplats heter redan så, men än så länge är här inte direkt något torg att tala om. Det finns planer för hur torget ska se ut och kommunen arbetar med att ta fram underlag inför byggstart. Just nu gör vi det osynliga arbetet som sker innan vi kan börja bygga.
Den norra delen av Ideontorget gränsar mot fastighetsägaren Wihlborgs mark. Här planerar Wihlborgs att uppföra ett nytt kontorshus - Zenit. När Wihlborgs kontor är klart börjar också kommunen bygga torget här. Ideontorgets södra del sluter an till Hotell Ideon Gästeri och även här väntar kommunen in hotellets byggnation. Så det är ett samarbete att utveckla en stadsdel. Ideontorget ska sedan bli områdets viktigaste offentliga plats.

En spårvagnshållplats med gatsten ligger bland byggnader och träd i höstfärger. Himlen är grå.
Vid Ideontorget ligger spårvagnshållplatsen med samma namn.

I Forskarparken kan du sporta och vandra

En annan viktig plats i Ideon-Mediconområdet blir Forskarparken. I dag är parken ett bortglömt och övervuxet grönområde, som ligger vid studentboendet Sparta och mynnar ut vid Medicon Village. Men går du in i området möts du av lummiga mindre träd och frodig grönska som om du hade hamnat långt utanför staden.
- I Forskarparken ska du kunna promenera i grönskan, men också sätta dig och äta en lunchmacka eller utöva olika former av idrott. Den långsmala parken ska övergå i ett nytt torg vid Medicon Village - Scheeletorget. Åt andra hållet kopplas parken till spårvägshållplatsen LTH. Forskarparken blir alltså en viktig del av ett nytt stråk som kommer att koppla samman Lunds Tekniska Högskola – LTH - med Medicon Village. Universitet och företagsvärlden knyts fysiskt närmare varandra, säger Daniel Wasden.
Forskarparken är 10 000 kvadratmeter eller ett hektar och här ska även finnas underjordiska
vattenmagasin och ytor som kan översvämmas för att kunna ta hand om dagvatten och skyfall.

En stig leder in i en grönskande skog.
I dag är Forskarparken en bortglömd plats, men ändå fylld av lummig grönska.

Kom på dina smartaste lösningar på Idépromenaden

Ryggraden i det nya Ideon- och Mediconområdet är egentligen inte en plats, utan ett stråk eller en promenad. Idépromenaden ska bli ett fint nord-sydligt stråk genom området och binda samman Ekonomicentrum i söder med Ideon Gateway. Det kommer också att bli bättre förbindelser mellan LTH och Ideon. Detta görs bland annat genom att områden som idag upplevs som baksidor kompletteras med ny bebyggelse som får lokaler och omsorgsfullt utformade entréer i bottenvåningarna. Detta gör att stråket upplevs som en trevlig miljö.
- Flera av de detaljplaner för Ideon och Medicon som kommunen har gjort knyter an till Idépromenaden och det gör även fastighetsägarnas projekt. Detaljplanen för Ideontorget, Blekingska nationen och den pågående detaljplanen för området mellan nationen och Ekonomicentrum är några exempel, säger Daniel Wasden.

Scheelevägen blir stadsgata

Scheelevägen - som korsar spårvägen mellan hållplatserna Ideontorget och Telefonplan - ska byggas om så att den blir mer lik en stadsgata med ny gång- och cykelväg och trädrad på vägens östra sida. I dag är det bara den västra sidan som har träd. Vägen sträcker sig från södra Tunavägen genom det nya Scheeletorget som ska bli en så kallad ”shared space”, där gående och cyklister samsas om utrymmet.
- Tanken är att prioritera kollektivtrafik, gående och cyklister. Bilarna parkeras nära de större infarterna och gärna så nära E22 som möjligt. Dagens parkeringsplatser ska bli byggrätter eller vackra stadsrum och bilarna ska stå i parkeringshus, säger Daniel Wasden.
Trots att kollektivtrafik, gående och cyklister prioriteras så finns det behov av att trafiken ska fungera bättre in till Ideon och Mediconområdet. I dag har trafikflödet nått sitt kapacitetstak och det uppstår ofta köbildning i norrgående körfält på E22:an eftersom många kör av på Lund N. Därför har Trafikverket tillsammans med Lunds kommun planerat för en ny avfart från E22, vilket varit nödvändigt för att Ideon-och Mediconområdet ska kunna förtätas. Motorvägen får ett körfält till och det blir en ny avfart och en rondell. Det planeras även för ny grönstruktur, bullervallar och slänter i anslutning till vägområdet.

En spårvägsövergång leder mot en grässlänt och två stora kontorsbyggnader med små träd framför.
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet står det i Lunds vision. Det passar perfekt in på Ideon-och Mediconområdet.

Varför är Ideon-Mediconområdet så viktigt för Lund?

- Det är ett område med stark tillväxtkraft när det gäller innovation, life science och högteknologisk forskning. Ideon, LTH, Medicon Village och de andra företagen i området är en väsentlig del av stadens identitet. Här möts akademi och innovation. Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet står det i Lunds vision. Det passar perfekt in på Ideon-Mediconområdet, säger Sara Grafström.

Här kan du läsa mer om Ideon- och Mediconområdet.

En gång- och cykelväg leder genom ett grönt område fram till en parkeringsplats. Till vänster står gröna träd och till höger finns byggnader.
Här kommer den nya Idépromenaden att sträcka sig om några år.

Uppdaterad:

Dela sidan: