Drogpolicy på Gymnasieskolan Vipan

Gymnasieskolan Vipan vill erbjuda alla elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå bästa studieresultat och erbjuda en trygg, säker och drogfri arbetsmiljö. Skolan är en arbetsplats med samma krav och skyldigheter som andra arbetsplatser.

Användning av droger innebär en risk för den enskilde eleven men också för andra elever och personal. Användning av droger kan påverka och vara avgörande för elevens motivation, studieresultat, möjligheterna till fortsatta studier och framtida yrkesliv.

Därför verkar Gymnasieskolan Vipan aktivt för en drogfri skoltid och skolmiljö och mot användning av alla former av droger. Enligt lag har skolan skyldighet att vidta olika förebyggande åtgärder men också ingripa och agera om droger förekommer i skolmiljön och bland elever och personal

Relaterad information