Särskola

I Lunds kommun bedrivs den obligatoriska särskoleverksamheten i form av grundsärskola och inriktning träningsskola. De elever som går i grundsärskolan får sin undervisning integrerad i grundskolan eller i sammanhållen grupp på någon av våra grundsärskolor.

De flesta barn i såväl grundskola som förskola får sina behov tillgodosedda inom skolans och förskolans vanliga verksamhet. För en del av barnen räcker detta dock inte helt. Ungefär en femtedel av barnen inom grundskolan och ungefär lika många inom förskolan behöver mer stöd för sin utveckling.

För en liten del av barnen är behoven av särskilt stöd så stora att den tilldelade resursen inte räcker till. Då finns det möjlighet för grundskolorna att i samråd med föräldrarna ansöka om extra stöd. För barn med mycket stora svårigheter, kan det till exempel innebära skolgång i någon av våra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper. För barn med en utvecklingsstörning kan detta innebära ett mottagande i grundsärskolan.

Relaterad information

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/sarskola

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se