Vilket stöd kan man få?

Alla elever ska få stöd och stimulans för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

Om du som elev behöver särskilt stöd ansvarar rektorn på skolan för att utreda hur ditt behov ser ut. Detta gäller även om du riskerar att inte nå kunskapsmålen. Om utredningen visar att du är i behov av särskilt stöd ska skolan göra ett åtgärdsprogram. Du kan överklaga åtgärdsprogrammet eller beslutet att inte göra något åtgärdsprogram, om du inte är nöjd.

Om skolan befarar att du inte kommer att nå de kunskapskrav som du minst måste uppnå, är skolan skyldig att anmäla detta till rektorn.

Skolans ansvar

Skolan har ett speciellt ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Skolan ska utforma stödetmed hänsyn till barnets egna behov och förutsättningar. De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling ska få detta.Stödet kan därför aldrig utformas lika för alla.

Är du som vårdnadshavare orolig över att ditt barn har svårigheter med skolarbetet, eller har en funktionsnedsättning? I första hand kan du vända dig till skolans rektor eller skolsköterska för att få råd och stöd.

I grundskolan

Grundskolorna kan i samråd med föräldrarna ansöka om extra stöd. För barn med mycket stora svårigheter kan det till exempel handla om skolgång inom i någon våra kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper.

Du kan ansöka om att ditt barn ska gå i grundsärskolan om barnet har fått en diagnos om en utvecklingsstörning.

På gymnasiet

Kompletterade bestämmelser om en elevs rätt till stöd finns i gymnasieförordningen.

I de här bestämmelserna står det att en elev i gymnasieskolan under vissa förutsättningar kan ha rätt till att

  • gå om en kurs
  • få ett individuellt anpassat program
  • få ett program reducerat
  • få förlängd undervisning
  • få gå i specialklass
  • få studiehandledning på sitt modersmål.

I gymnasiesärskolan har elever, som har behov av extra stöd i skolarbetet, rätt till stödundervisning. Om en elev behöver särskilt stöd kan specialundervisning anordnas.

Faktaansvarig: Barn- och skolförvaltningen

Kontakt

Resurscentrum

Postadress: Lunds skolors resurscentrum, Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 49 (våning 3)
E-post: lsr@lund.se

Verksamhetschef: Peter Walther
Telefon: 046-359 70 72
E-post: peter.walther@lund.se

Chef för resursteamet: Fredrik Höglund
Telefon: 046-359 95 96
E-post: 
fredrik.hoglund@lund.se

Specialpedagog/grundsärskolesamordnare: Pia Lindqvist
Telefon: 046-359 95 99
E-post: pia.lindqvist@lund.se

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, 222 23 Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se