Tillsyn och insyn

Kommunen ska utöva tillsyn i de fristående förskolorna och skolorna. Läs mer om vad detta innebär nedan.

Kommunen godkänner fristående förskolor och fristående fritidshem/-klubbar, samt enheter för pedagogisk omsorg om verksamheterna uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunen har även tillsynsansvar för fristående förskolor och fristående fritidshem/-klubbar samt pedagogisk omsorg.

Tillsynsplan

Tillsynen av fristående förskolor och fristående fritidshem, pedagogisk omsorg ska ske i enlighet med 26 kap 4, 6-16, 18 samt 27 §§ skollagen (2010:800). Syftet med tillsynen är att säkerställa att kraven i skollagen efterlevs. Kommunens bedömning av verksamheten grundas i styrdokumenten, skollagen, läroplanen för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010, läroplanen för grundskolan och fritidshemmet Lgr 11, samt övriga tillämpliga lagar. Kommunen ska vid tillsynen bl.a. bedöma hur faktorer som resurser, personalens kompetens, barngruppsstorlek, lokaler och miljö påverkar verksamhetens möjlighet att arbeta enligt styrdokumenten.

Tillsyn ska ske vart tredje år.

Insynsplan

Syftet med insynsplanen är att ge kommunen förbättrade möjligheter att hålla sig underrättad om hur de fristående förskoleklasserna, grund- och gymnasieskolorna arbetar utifrån sina verksamhetsmål. Insyn ska ske vart tredje år.

Den 21 juni 2011 reviderade utbildningsnämnden tidigare befintlig tillsyns- och insynsplan. 

Syftet med tillsynen och insynen är att säkerställa att verksamheten drivs med god kvalitet och i enlighet med läroplan, skollag och utbildningspolitiskt program. På denna sida finns matnyttig information inför besöken.

Rutiner inför tillsyn och insyn

Under besöket från utbildningskansliet vill vi att verksamheten ska vara igång som vanligt och vi vill få möjlighet att gå runt och titta såväl inne som ute. Vi vill ha samtal med, förutom förskolechefen, representanter för personal, barn och föräldrar/styrelse.  Ett tillsynsbesök beräknas ta drygt tre timmar och ett insynsbesök cirka två timmar. Innan besöket sänder utbildningskansliet ut ett frågeformulär som används som underlag vid tillsyns- och insynsbesöken. En diskussion kommer vid besöket att föras kring frågorna i detta underlag.

Skolornas dokumenterade systematiska kvalitetsarbete är grund för insynsbesöken.

Till grund för tillsynen ligger också följande handlingar från fristående förskolor, fritidshem, pedagogisk omsorg. Årsredovisning, med budget, samt Verksamhets-berättelse redovisas årligen, övriga handlingar redovisas vid förändringar i verksamheten:

 • Föreningens stadgar
 • Årsredovisning
 • Verksamhetsberättelse
 • Dokumentation av kvalitetsarbete
 • Budget för innevarande/kommande år
 • Aktuellt registreringsbevis
 • Styrelsens sammansättning
 • Föreningens firmatecknare
 • F-skattebevis (i förekommande fall)
 • Hyresavtal eller motsvarande för lokalen
 • Planritningar över inne- och utemiljö inklusive ytangivelse
 • Utbildningsbevis för den pedagogiskt ansvarige
 • Beskrivning av personalens utbildning och erfarenhet, tjänstgöringstid, tjänstgöringsgrad samt i förekommande fall uppdelning på avdelningar
 • Beskrivning av barngruppens sammansättning per avdelning (antal barn i varje åldersgrupp, uppgift om könsfördelning samt hur många barn/elever som kommer från annan kommun än Lund)
 • Protokoll från miljö- samt hälsoskyddsmyndigheter (i förekommande fall) Protokoll från brandmyndigheter (i förekommande fall)
 • Utdrag ur belastningsregistret avseende all personal (inklusive vikarier) som anställts eller varit anställda under den senaste 12-månadersperioden (gäller endast personal som anställts år 2001 eller senare) 

 

Frågeformulär används av Lunds kommun inför och under besök på de olika förskolorna och skolorna. Dessa frågeformulär bildar ett underlag som, tillsammans med redovisning av besöket, ligger till grund för en tillsyns- och insynsrapport.

Samtliga tillsyns- och insynsrapporter som görs under en termin sammanställs till ett dokument, Redovisning av tillsynsbesök i fristående förskolor och fristående fritidshem, pedagogisk omsorg samt insynsbesök i fristående grundskolor och gymnasieskolor. Dokumentet sänds till utbildningsnämnden i februari respektive oktober varje år (se tillsynsrapporter). 

Nedan finns frågeformulär för det underlag som används vid Lunds kommuns tillsynsbesök. 

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Barn- och skolförvaltning Lunds stad

Adress: Stora Södergatan 47, 22223 Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundsstad@lund.se

Barn- och skolförvaltning Lund Öster

Adress: Fritidsgatan 2, 247 34 Södra Sandby
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: bsf.lundoster@lund.se

Öppettider: Skolkontoret har vanligtvis öppet klockan 0816 måndag till torsdag, fredag klockan 0815. Övrig tid efter överenskommelse.

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se 

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.