Nya regler från 1 januari 2019 för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola

Från 1 januari 2019 skärps kraven för enskilda huvudmän som bedriver fristående förskola. De skärpta kraven innebär att utbildningsnämnden kommer att bedöma ytterligare omständigheter vid godkännandeprövning samt vid tillsyn av fristående förskolor. De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte utbildningsnämndens godkännande och tillsyn av denna verksamhetsform. Nedan följer en kort information om vad de nya bestämmelserna innebär.

Ägar- och ledningsprövning

De nya bestämmelserna omfattar krav på erfarenhet av eller på annat sätt förvärvad insikt i de föreskrifter som gäller för förskoleverksamheten samt lämplighet att bedriva denna.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den enskilde

  • genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten,
  • har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
  • i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet, såsom:

  • Verkställande direktör och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten (faktisk företrädare)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
  • Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande (ägande i flera led) har ett väsentligt inflytande över verksamheten

Med väsentligt inflytande över verksamheten avses som huvudregel ett ägande om mer än tio procent av det röstberättigade aktiekapitalet.

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer som omfattas av ägar- och ledningsprövning ska finnas kompetens gällande de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet, till exempel skollagstiftning, arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi. Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen, varje enskild person behöver alltså inte ha den erfarenhet eller insikt som krävs. Det är emellertid inte tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomisk förvaltning i form av personal. Det är huvudmannen (och dess ägare och ledning) som ska ha den samlade kompetensen.

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Vid lämplighetsprövningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig. Det räcker alltså med att en person bedöms olämplig för att kraven inte ska anses vara uppfyllda. De omständigheter som enligt förarbetena bör läggas till grund vid prövningen är framför allt tidigare brottslighet och ekonomisk misskötsamhet.

Ekonomiska förutsättningar

De nya bestämmelserna förtydligar kravet på att huvudmannen har ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten, detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Inhämtande av uppgifter från andra myndigheter och företag

Utbildningsnämnden kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter i ansökningsärenden

Lunds kommun också att ha rätt att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande för fristående förskolor. Mer information om eventuella avgifter anslås på hemsidan när Lunds kommun fattat beslut i frågan.

För befintliga huvudmän

Kraven ska vara uppfyllda fortlöpande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. En huvudman som är godkänd att bedriva förskoleverksamhet är skyldig att löpande säkerställa att kraven på erfarenhet eller insikt samt lämplighet är uppfyllda inom ägar- och ledningskretsen. Huvudmannen behöver också löpande säkerställa att det finns ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten. Utbildningsnämnden har tillsyn över detta. Det innebär att utbildningsnämnden inom ramen för sitt tillsynsuppdrag kommer att pröva om huvudmannen uppfyller de nya kraven.

Anmälningsplikt

En huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är från och med den 1 januari 2019 skyldig att anmäla detta till utbildningsnämnden inom en månad efter att bytet av ägare/person genomförts.

Lagar

Regler för friståendeverksamheter (förskolor, förskoleklass, grundskolor, särskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor) finns i skollagen 2010:800. Fristående förskolor och skolor följer också de nationella läroplanerna (Lpfö 98/16, , Lgr 11och Gy11) samt de nationella kursplanerna förutom den internationella grundskolan Lund International School som följer det internationella utbildningskonceptet International Baccalaureate.

Faktaansvarig: Utbildningskansliet, Utbildningsförvaltningen

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 138, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndagfredag klockan 08.0012.00 och 13.0015.30.