Ny rektorsorganisation i Lunds kommunala förskolor

1 oktober, 2021

Under 2020 påbörjade Barn- och skolförvaltningen i Lunds kommun en översyn av förskolans rektorsorganisation. Nu är organisationen för rektorstjänsterna klar. Förändringen genomförs fullt ut den 1 oktober 2021.

Översynen innebär att fördelningen av rektorstjänster inom förskolans rektorsorganisation förändras. Antalet rektorer är totalt sett samma som tidigare men fördelade på två roller, rektor och biträdande rektor. Antalet rektorer är färre medan antalet biträdande rektorer blir fler. I båda rollerna ingår fortsatt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi.  

Syftet med översynen är att säkerställa likvärdiga förutsättningar för förskolerektorer i Lunds kommunen att bygga sin inre organisation, exempelvis genom ökade möjligheter att inom en rektors ansvarsområde stärka elevhälsan och rekrytera rätt kompetens. Översynen syftar också till att skapa förutsättningar för en ekonomi i balans i respektive rektorsområde. 

Den nya rektorsorganisationen börjar gälla från och med 1 oktober 2021. Vårdnadshavare till barn på Lunds kommunala förskolor har informerats av närmaste rektor om eventuella förändringar på berörd enhet.