Fortsatt bra resultat för elever på Lunds kommunala gymnasieskolor

24 mars, 2021

Eleverna på Lunds kommunala gymnasieskolor placerar sig fortsatt högt i jämförelse med elever på kommunala gymnasieskolor i andra kommuner. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings årliga mätning Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2021.

Öppna jämförelser visar resultaten för Lunds kommuns gymnasieskolor i jämförelse med andra gymnasieskolor i landet. Syftet med rapporten är att ge kommuner ett bra och underlag för utveckling av sin gymnasieutbildning. Statistiken bygger på uppgifter till och med läsåret 2019/20.

Rapporten visar att det är en stor andel elever (85,7 %) på Lunds kommuns gymnasieskolor som tar examen inom fyra år. Den genomsnittliga betygspoängen efter avslutad utbildning på de nationella programmen är 15,3. Båda resultaten är klart högre än riksgenomsnittet på 69,9 % samt 14,4 i genomsnittlig betygspoäng. Det är också en betydligt större andel, på Lunds kommunala gymnasieskolor, som har behörighet till högskola och universitet (78,4 %) i jämförelse med landet i stort (56,2 %).

Det är främst eleverna på de högskoleförberedande programmen som utmärker sig positivt. Det är till exempel 87,4 % av eleverna som tar sin examen inom tre år jämfört med 80,1 % för hela riket. För yrkeseleverna är det 73,9 % som tar sin examen inom tre år och det är strax under riksgenomsnittet på 74,9 %.

I Öppna jämförelser framgår endast totaler och genomsnitt på gymnasieskolornas nationella program och visar inte hur det går för olika grupper av elever. Utbildningsförvaltningen har sett att en del elevgrupper riskerar inte att nå målen på grund av distansundervisningen under pandemin, framförallt under hösten 2020.

Öppna jämförelser presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och baseras på statistik från Skolverket och SCB och finns tillgänglig i databasen Kolada. Resultaten presenteras utifrån två perspektiv. Det ena perspektivet redogör för de elever som går i kommunal skola belägen i Lund, även om de bor i en annan kommun. Det andra perspektivet redogör för de elever som är folkbokförda i Lunds kommun, oavsett var de går i skola.

Läs mer på hos SKR