Frågor och svar om den beslutade internbudgeten för barn- och skolnämnden

24 januari, 2020

På torsdagskvällen den 23 januari tog Barn- och skolnämnden beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2020. Barn- och skolnämndens ram för år 2020 är 2 688 mnkr. Årets internbudget innehåller ett effektiviseringskrav för året som beräknats till ca - 47 mnkr.

För Barn- och skolnämndens verksamheter påbörjades arbetet med att minska kostnaderna redan 2019 och kommer vara ett fortsatt pågående arbete under 2020. Respektive rektor har redan planerat för en budget i balans 2020 men eftersom varje skolas förutsättningar och utmaningar är olika kommer också respektives skolas lösningar se olika ut. Barn- och skolnämnden kommer kontinuerligt under året följa upp hur arbetet med budgeten går.

Frågor och svar

Hur påverkas mitt barns förskola/skola av förvaltningens budget för 2020?

Då det finns flera faktorer som påverkar olika förskolor och skolors ekonomiska förutsättningar så blir konsekvenserna väldigt olika i olika verksamheter. Det finns verksamheter som står inför stora utmaningar och verksamheter som inte påverkas i någon större utsträckning. Generellt kan man säga att alla verksamheter behöver fortsätta sitt arbete med att skapa en effektiv organisation samt se över sina kostnader. Förutsättningarna kommer vidare generellt att innebära fler antal barn och elever per medarbetare jämfört med 2019, bedömningar om huruvida avslutade anställningar behöver ersättas och översyner av organisation.

Vill du veta hur en specifik verksamhet arbetar så kan du kontakta rektorn på respektive skola eller förskola. 

Kommer besparingar att ske även kommande år?

Det är för tidigt att uttala sig om eftersom fullmäktige inte fattat några beslut om budget för 2021.

När kommer besparingarna att presenteras och utföras?

Arbetet med att minska kostnaderna påbörjades redan 2019 och kommer vara ett fortsatt pågående arbete under 2020. Respektive rektor har redan planerat för en budget i balans 2020 men eftersom varje skolas förutsättningar och utmaningar är olika kommer också respektives skolas lösningar se olika ut. Barn- och skolnämnden kommer kontinuerligt under året följa upp hur arbetet med budgeten går.  

Kommer undervisningen att påverkas av besparingarna? Kommer besparingarna att kännas av i klassrummen?

Det kommer innebära att skolornas organisation kommer behöva ses över och i vissa fall förändras men eleverna kommer även fortsättningsvis få den undervisning som de har rätt till enligt skollagen.

Var vänder jag mig om jag har frågor?

Vill du veta hur en specifik verksamhet arbetar så kan du kontakta rektorn på respektive skola eller förskola. Om du har övergripande frågor så är du välkommen att kontakta Barn- och skolförvaltningen.

Telefon (till medborgarcenter som kopplar vidare): 046-359 50 00
E-postbarnochskola@lund.se

Var lämnar jag synpunkter?

Här kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter i Lunds kommun

Läs referatet från Barn- och skolnämndens sammanträde den 23 januari

Läs hela verksamhetsplanen med internbudget för Barn- och skolnämnden