Frågor och svar om förslaget att senarelägga byggnation av högstadium i Stångby

2 mars, 2020

Den 12 mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. I lokalplanen finns ett förslag om att byggnation av en högstadieskola i Stångby senareläggs. Det innebär att ingen högstadieskola kommer att finnas i Stångby under perioden 2020-2025. Ett nytt skolspår som innebär att elever i Stångby får gå på högstadiet på Fäladsgården föreslås i planen. Nedan finns frågor och svar kopplat till ärendet. Ytterligare frågor kan komma till efterhand.

Vilken möjlighet har jag som vårdnadshavare till elev på Prästängsskolan att påverka processen framöver?

Inom kort kommer Barn- och skolförvaltningen att bjuda in vårdnadshavare till elever på Prästängsskolan till träffar om den fortsatta processen. Mötena kommer att vara uppdelade beroende på vilken klass barnet går i. Möte kommer att hållas med årskurs 8, årskurs 7 samt årskurs 4-6. Dessa träffar kommer att ske under mars månad. 

Hur anmäler man sig till träffarna?

Inbjudan kommer att skickas ut inom kort, där kommer du få närmare instruktioner om hur anmälan går till.

Vad händer efter träffarna?

Synpunkterna som vi får från vårdnadshavare kommer sedan ligga till grund för underlag för beslut till Barn- och skolnämnden. Beslut i barn- och skolnämnden planeras att tas innan sommaren 2020. 

Varför senareläggs byggnationen av ny skola i Stångby?

Den beställning som gjordes 2018 grundande sig på tidigare befolkningsprognoser och lokalplan. Investeringsbehovet för en högstadieskola i Stångby bedöms, i det förslag som nu lagts för beslut till Barn- och skolnämnden gällande ny lokalplan, vara mindre brådskande än tidigare. Med en delvis ny inriktning för planeringen via Barn- och skolnämndens viljeinriktning (styrande faktorer som ska gälla vid lokalplaneringen) samt med en befolkningsprognos som är lägre så bedöms lokalbehovet vara mindre.

Hur länge senareläggs byggnationen av ny skola i Stångby? 

Om Barn- och skolnämnden väljer att besluta enligt förvaltningens förslag så kommer det inte att finnas en högstadieskola i Stångby under perioden 2020 till 2025. Behovet av en högstadieskola kommer att bevakas utifrån befolkningsutvecklingen över kommande år.

Varför kan eleverna inte gå kvar i högstadiet på Prästängsskolan?

Prästängsskolan är byggd som 4-6-skola och därför är lokalerna på skolan inte anpassade för högstadieverksamhet. Det innebär att eleverna idag bussas till andra skolor för undervisning i vissa ämnen, vilket på sikt inte är hållbart. Det finns inte heller plats för eleverna på skolan framöver. 

Kommer eleverna som har börjat årskurs 7 och 8 att få fortsätta och gå ut årskurs 9 på Prästängsskolan?

I förslaget finns underlag för ett nytt skolspår gällande högstadium för Stångby men det är inte specificerat när eller hur det skolspåret ska genomföras. Förvaltningen kommer att lägga fram ett förslag för beslut till nämnden under våren. Förvaltningen kommer att föreslå att nuvarande årskurs 6 inte fortsätter på Prästängsskolan i årskurs 7. Dialog kommer att ske med vårdnadshavare och elever i årskurs 7 och 8 kring hur fortsatt skolgång kan se ut.

Kan elever i årskurs 6 på Prästängsskolan välja en annan skola än Fäladsgården inför årkurs 7?

Som vårdnadshavare har du rätt att välja skola för ditt barn i hela kommunen. Tilldelning av plats sker enligt Lunds kommuns urvalskriterier.

Urvalskriterierna hittar du på https://lund.se/utbildning--forskola/grundskola/skolplacering/

Finns det möjlighet att få besöka Fäladsgården?

På torsdag 5 mars har Fäladsgården en informationsträff för blivande årskurs 7. Utöver detta kommer vi erbjuda ett extra tillfälle att besöka skolan.

Varför kommer förslaget nu om senareläggning av högstadieskola och ändrat skolspår för elever på Prästängsskolan?

Investeringsbehovet för en ny högstadieskola i Stångby bedöms vara mindre brådskande än tidigare lokalplan. Med en delvis ny inriktning för planeringen via Barn- och skolnämndens viljeinriktning samt med en befolkningsprognos som är lägre än tidigare så bedöms behovet av en högstadieskola vara mindre. Byggnationen av ny högstadieskola föreslås därför placeras i perioden 2026-2030 vilket ger möjligheter att i ett längre perspektiv bevaka befolkningsutvecklingen och i ett senare skede beställa en högstadieskola.

Var kan man läsa mer om förslaget?

Mer information hittar du i barn- och skolförvaltningens lokalplan för 2020-2025 som kommer att gå upp för beslut vid kommande sammanträde för barn- och skolnämnden den 12 mars.

Relaterad information