Förslag till lokalplan för barn- och skolnämnden

2 mars, 2020

I mars kommer barn- och skolnämnden att ta ställning till lokalplanen för perioden 2020-2025. Planen utgår bland annat från aktuella befolkningsprognoser och översyn av befintliga lokaler. I planen beskrivs hur barn- och skolnämndens utveckling av lokaler beräknas se ut under perioden 2020-2025.

Lokalplanen är underlag för kommande beslut om investeringar och förändringar när det gäller förskolans, grundskolans och grundsärskolans lokaler. Redan i januari 2020 klubbade nämnden viljeinriktningen, som är den inledande delen av lokalplanen. Viljeinriktningen beskriver vilka faktorer nämnden tycker är extra viktiga att ta hänsyn till vid den långsiktiga planeringen av lokaler. Vid nämndens möte den 12 mars kommer lokalplanen i sin helhet att läggas fram för beslut.

 

Byggnationer

Planen innehåller byggnation av flera nya förskolor och skolor i Lunds kommun. Bland annat planeras utbyggnad av grundskola och förskola på Råbylundsområdet, nya förskolor planeras i Stångby och en ny grundskola i Dalby.

 

Övriga förändringar

I lokalplanen finns också förslag på förändringar nämndens befintliga lokaler. Bland annat att är förslaget att planerna på en högstadieskola i Stångby läggs på is i ytterligare några år. I planen föreslås ett nytt skolspår som innebär att elever i Stångby får gå på högstadiet på Fäladsgården.

Vidare nämns Apelskolan i planen. Redan i tidigare års lokalplan har det planerats för att Apelskolan inte ska finnas kvar i ett längre perspektiv och nu påbörjas processen för framtiden.

Ytterligare en förändring som nämns i planen är lokaler för förskolan Röda Stugan. Lokalerna hyrs av Region Skåne och hyreskontraktet går ut i december 2021. Därför behöver processen kring andra lokaler att påbörjas.

 

Dialog om förändringar

Barn- och skolnämnden lägger stor vikt vid att ha dialog med medarbetare, vårdnadshavare och elever på de skolor som berörs av förändringar som föreslås. Barn- och skolförvaltningen kommer under våren att bjuda in till träffar för diskussion om den fortsatta processen.