Påskagängets skola - startar i andra lokaler

18 april, 2018

Till hösten startar Påskagängets skola i södra delen av Dalby som planerat. En ny lösning har beslutats när det gäller skolans lokaler fram till att den permanenta skolbyggnaden har byggts.

Påskagängets skola kommer till att börja med att dela lokaler med Kattfotens förskola, från hösten 2018 tills en permanent skolbyggnad är klar. Kattfoten är en kombiskola, det innebär att den är byggd för att kunna fungera som både som förskola och skola. Vissa anpassningar kommer dock att få göras. Inredningen i kapprummen behöver ses över och utemiljön ska anpassas för att även passa de äldre barnen.

Lokalerna kommer att fasas ut som förskola genom att intaget av nya förskolebarn minimeras. På så sätt frigörs utrymme för att successivt fylla på med nya förskoleklasser på Påskagängets skola. I höst kommer det att finnas en årskurs 1 och två förskoleklasser på skolan.

Den permanenta skolbyggnad

Området för den permanenta skolbyggnaden håller på att detaljplaneras och inom det arbetet kommer det tas hänsyn till framtida järnvägsspår, skyddsavstånd till mejerifabriken Alba, med mera. Detaljplanen beräknas vara klar hösten 2018. Efter det kan Lundafastigheter påbörja projektering för att kunna handla upp en entreprenör för byggnationen. Lundafastigheters uppskattning idag är att skolan blir inflyttningsklar till hösten 2021. När den permanenta skolan är helt igång kommer den att ha två parallellklasser från förskoleklass till årskurs 6.

Utgår från befolkningsutvecklingen

Planeringen av nya skolor baseras på prognoser av befolkningsutvecklingen och med Påskagängets skola bedöms behovet av skolplatser att täckas på ett bra sätt. Barn- och skolförvaltningen följer kontinuerligt befolkningsutvecklingen i Dalby och Torna Hällestad med omnejd för att se antal födda samt in- och utflyttningar. I prognosen ingår också förväntat antal elever till följd av nyanlända som beräknas flytta till Dalby. Utifrån detta ser barn- och skolförvaltningen över lokalbeståndet för att erbjuda skolor och förskolor ändamålsenliga lokaler tillsammans med Lundafastigheter, som är hyresvärd och förvaltar lokalerna.

Om du har frågor:

Lundafastigheter ansvarar för skolbyggnader inom Lunds kommun och är även de som bygger nya skolor.

Kontaktperson: Johan Zellbi Rygge, projektledare
Tfn: 046-3594311
E-post: johan.ryggezellbi@lund.se

Skolkontoret på barn- och skolförvaltningen ansvarar för att följa befolkningsutvecklingen och beräkna behov av skol- och förskoleplatser.

Kontaktperson: Anna Holmgren, ekonom och lokalplanerare
Tfn: 046-3594063
E-post: anna.holmgren@lund.se

Team Dalby inom Barn- och skolförvaltning Lund Öster ansvarar för att planera och bygga upp verksamheten i den nya skolan.

Kontaktperson Per Wickström, verksamhetschef
Tfn: 046-3597931
E-post: per.wickstrom@lund.se