Barnahus Lund; studie granskar Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa

25 september, 2018

Studien kring Elevhälsans roll vid handläggning av barn som far illa utförs genom granskning av patientjournaler för barn som under 2015 varit aktuella för utredning på Barnahus Lund. Granskningen genomförs av Skånes universitetssjukhus. Ingen annan dokumentation än den som redan finns i barnets datajournal för Elevhälsa kommer att användas. Journalerna avidentifieras och kodas, så att det inte går att koppla specifik data till en enskild individ. Redovisning av resultat kommer endast att ske på gruppnivå, där ingen enskild individ går att urskilja.

Syftet med studien är att kartlägga kontakter med Elevhälsan för barn som handläggs på Barnahus Lund, samt samarbetet mellan Elevhälsan och socialtjänsten kring dessa barn.

Resultaten kommer att sammanfattas i ett manuskript för publikation i en vetenskaplig tidskrift.
Då detta är en grupp individer vars hälsa mycket bristfälligt har studerats bedöms värdet av undersökningen vara stort. Ett nära samarbete mellan Elevhälsa och socialtjänst ökar dessutom möjligheten till tidiga hjälpinsatser riktade både till barnen och deras föräldrar. Förhoppningen är att resultat från studien ska bidra till en ökad förståelse för hur Elevhälsan tidigt kan identifiera och hjälpa denna grupp av utsatta barn och unga.

Det finns inga kända risker med att delta i studien som är godkänd av etikprövningsnämnden. Ett deltagande är frivilligt och om man ej önskar medverka/om man ej önskar att ens minderåriga barn medverkar så kontaktar man studieansvarig utan att behöva ange varför. Den som önskar mer information angående studien eller resultat av studien rekommenderas ta kontakt med Louise Laurell.

Louise Laurell                                                                               
Barnöverläkare (studieansvarig)                                              
VO barn- och ungdomsmedicin                                               
Skånes Universitetssjukhus                                                      
046-17 80 28                            

 

Fakta
För att förbättra brottsutsatta barns situation och att undvika att barnen traumatiseras i rättsprocesser utvecklades under 1980-talet modellen Children Advocacy Centers i USA; i Norden kallat för Barnahus. Det första Barnahuset i Sverige startade 2005. År 2018 finns ett 30-tal Barnahus i kommunal regi spridda över landet varav ett i Lund. På Barnahus samverkar personal från olika myndigheter vid s.k. samråd. Samverkan omfattar brottsutredning (polis, åklagare, rättsmedicin), bedömning av skyddsbehov (socialtjänsten) samt behandlingsinsatser och bedömningar av fysisk och psykisk hälsa (sjukvården och tandvården).
Elevhälsa och socialtjänst har olika uppdrag och ansvar när det gäller att ge barn i skolåldern förebyggande och behandlande stöd och insatser. Enligt 14§1 socialtjänstlagen ska all vårdpersonal som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa genast utfärda orosanmälan till socialtjänsten. Socialtjänsten å sin sida behöver inhämta uppgifter från vården för att kunna utreda och bedöma vilka hälsofrämjande insatser som är lämpliga för brottsutsatta barn och deras familjer.